עוד 85 מילים נרדפות שיעזרו לכם להפסיק להשתמש במילה Very

במאמר הקודם בנושא: 85 מילים נרדפות שיעזרו לכם להפסיק להשתמש במילה Very, דיברנו על החשיבות שבהרחבת אוצר המילים בשפה זרה במטרה לקבל שליטה טובה יותר באנגלית ונתנו רשימה של 85 מילים נרדפות (באותיות A-F) לצורך הרחבת אוצר המילים שלכם באנגלית.

במאמר זה נביא 85 מילים נרדפות נוספות, הפעם באותיות G-Z

הפסיקו להשתמש במילה Very - חלק א

Very…

פירוש בעברית

ביטוי נרדף באנגלית

פירוש בעברית

very thin מאוד רזה gaunt כחוש
Very talented מאוד כישרוני Gifted בעל מתת אל
very core בסיסי מאוד gist תמצית
Very shiny מבריק מאוד Gleaming נוצץ
Very beautiful מאוד יפה Gorgeous משגע
Very serious רציני מאוד Grave -
Very ugly מכוער מאוד Hideous מבעית
Very funny מצחיק מאוד Hilarious קורע
very proud מאוד גאה honored מתכבד / מכובד
Very warm חמים מאוד Hot חם
Very large גדול מאוד Huge עצום
Very quiet מאוד שקט Hushed בלחש
Very stupid טיפש מאוד Idiotic אידיוטי
very neat מאוד מסודר immaculate ללא רבב
very big גדול מאוד immense עצום
very greedy מאוד חמדן impatient חסר סבלנות
Very lazy מאוד עצלן Indolent עצל
Very creative מאוד יצירתי Innovative חדשני
Very clever חכם מאוד Intelligent אינטליגנטי
Very eager להוט מאוד Keen נלהב
Very sharp מאוד חד Keen חריף מח
Very nice נחמד מאוד Kind אדיב
Very fancy מאוד מפואר Lavish בזבזני
Very heavy כבד מאוד Leaden _
very sleepy מאוד ישנוני lethargic רדום
very dark חשוך מאוד lightless חסר אור
very gracefully בחינניות רבה lithely -
Very bright בהיר מאוד Luminous זורח
Very big גדול מאוד Massive מסיבי
very charmed מוקסם מאוד mesmerized מהופנט
very detailed מפורט מאוד meticulous קפדני
Very tiny מאוד קטן Minuscule זעיר
very unhappy מאוד לא שמח miserable אומלל
Very fat שמן מאוד Obese שמן מאד
very disagreeable מאוד לא נעים obnoxious מגונה
Very clear מאוד ברור Obvious מובן מאליו
Very glad שמח מאוד Overjoyed מאושרים מדי
very busy מאוד עסוק overloaded עמוס
Very thirsty מאוד צמא Parched צחיח
very risky מאוד מסוכן perilous מסוכן
Very confused מאוד מבולבל Perplexed נבוך
Very small קטן מאוד Petite זעיר
Very scared מאוד מפוחד Petrified מאובן מפחד
Very rainy גשום מאוד Pouring גשם זלעפות
very realistic מאוד מציאותי practical מעשי
very valuable מאוד חשוב precious יקר ערך
Very deep מאוד עמוק Profound מעמיק
very smelly מאוד מסריח pungent חריף
Very fast מהר מאוד Quick מהיר
Very quick מאוד מהיר Rapid מהיר
very hard-to-find קשה מאוד למצוא rare נדיר
very fierce פראי מאוד relentless חסר רחמים
Very wise מאוד חכם Sage פיקח
Very calm רגוע מאוד Serene שליו
very quiet מאוד שקט silent דממה
Very skinny רזה מאוד Skeletal שלדי
Very loose מאוד משוחרר Slack רפוי
Very smooth מאוד חלק Sleek חלקלק
Very messy מאוד מבולגן Slovenly מרושל
Very slow איטי מאוד Sluggish מקרטע
very easy קל מאוד smooth חלק
Very wet רטוב מאוד Soaked ספוג
very high גבוה מאוד soaring דאיה
Very sad עצוב מאוד Sorrowful מעציב
very roomy מרווח מאוד spacious רחב ידיים
Very clean נקי מאוד Spotless ללא רבב
Very hungry רעב מאוד Starving גווע
Very cheap קמצן מאוד Stingy -
very lovely יפה מאוד stunning מדהים
Very busy מאוד עסוק Swamped מוצף
Very dull מאוד משעמם Tedious מעייף
Very great טוב מאוד Terrific מצוין
Very afraid מאוד מפחד Terrified מבעית
Very sweet מאוד מתוק Thoughtful מתחשב
very dangerous מסוכן מאוד threatening מאים
Very excited מאוד מתרגש Thrilled נפעם
Very shy מאוד ביישן Timid נחבא אל הכלים
Very little מעט מאוד Tiny זערורי
Very tall גבוה מאוד Towering מתנשא
Very open מאוד פתוח Transparent שקוף
very strong חזק מאוד unyielding לא מסכן
Very colorful מאוד צבעוני Vibrant מלא חיים
very wicked מרושע מאוד villainous נבזי
Very rich מאוד עשיר Wealthy אמיד
Very evil מאוד רשע Wicked מרושע

מאמרים דומים