מילות קישור באנגלית

מילות קישור באנגלית הן חלק מאבני הדרך של השפה (ובכלל בכלה שפות) ומאפשרות למשתמש להשתמש בשפה עשירה יותר ולגרום לקורא או המאזין להבין דברים בצורה מדוייקת יותר. במאמר זה נביא לכם מילות קישור נפוצות באנגלית.

מילות קישור באנגלית - מילות הוספה

מילות הוספה באנגלית

תרגום בעברית

additionally בנוסף
along with יחד עם
also גם
and ו
another עוד
as well as כמו כן / כמו גם
besides חוץ מזה
furthermore יתרה על כך
in addition בנוסף
including כולל
moreover יתר על כן
not only לא רק
not to mention שלא לדבר על
too גם
with באמצעות, עם

 

מילות קישור באנגלית - מילות הפחתה

מילות הפחתה באנגלית

תרגום בעברית

but חוץ מ-
except חוץ מ-
without מבלי, ללא

 

מילות קישור באנגלית - מילות סיכום

מילות סיכום באנגלית

תרגום בעברית

finally בסופו של דבר
in conclusion לסיכום
in short בקצרה
to conclute לסכם
to sum up לסכם

 

מילות קישור באנגלית - מילות סיבה

מילות סיבתיות באנגלית

תרגום בעברית

as מכיוון ש
because מכיוון ש
because of בגלל ה
due to היות ו / בגלל ש
due to the fact that לאור העובדה ש
for thie reason מסיבה זו
owing to the fact that בשל העובד ש
since

מכיוון ש

 

מילות קישור באנגלית - מילות תוצאה

מילות תוצאה באנגלית

תרגום בעברית

accordingly בהתאם לכך
and that's why וזו הסיבה ש
as a result כתוצאה
consequenly כתוצאה מכך
hence לכן
so לכן
therefore לפיכך
thus כך

 

מילות קישור באנגלית - מילות מטרה

מילות מטרה באנגלית

תרגום בעברית

in order to כדי ל
so as to אז כדי
in an attempt to בניסיון ל
with a view to בראייה ל
in an effort to במאמצים ל
for the purpose of למען המטרה של
aiming to מכוון ל
with a focus on בהתמקדות על

 

מילות קישור באנגלית - הבעת דעה אישית

מילות הבעת דעה באנגלית

תרגום בעברית

I believe that אני מאמין ש
I feel אני מרגיש ש
I think אני חושב ש
in my opinion לדעתי
in my view מנקודת מבטי

 

מילות קישור באנגלית - מילות ניגוד

מילות ניגודים באנגלית

תרגום בעברית

although למרות ש
but אבל
despite למרות זאת
even though אף על פי ש
however אולם
in contrast בניגוד ל
in spite of על אף ה
mind you אזכיר לך ש
nevertheless למרות זאת
on the other hand מצד שני
rather אלא
though למרות זאת
whereas בעוד ש
while בזמן ש
yet עדיין / אך עם זאת

 

מילות קישור באנגלית - הדגשה

מילות הדגשה באנגלית

תרגום בעברית

above all מעל לכל
both... and... גם... וגם…
certainly בהחלט / בוודאי / באופן ברור
either… or… או ש... או ש...
especially במיוחד
however בכל אופן
in fact ליתר דיוק / למעשה
in general באופן כללי
in particular בייחוד
mainly בעיקר
neither… nor… לא... ולא…
not only… but… לא רק... אלא…
not… but… לא... אבל…
on top of that מעל כל זה
specifically במיוחד
surprisingly בצורה מפתיעה
too גם / יותר מדי
whether… or… בין אם... ובין אם...

 

מילות קישור באנגלית - מילים להבעת דוגמה וקווי דמיון

מילות דוגמה ודמיון באנגלית

תרגום בעברית

about אודות
as כמו
both שניהם
especially במיוחד
for example לדוגמה
for instance לדוגמה
in other words במילים אחרות
in the same way באותהצורה
just as בדיוק כמו
like כמו
much as דומה מאוד ל
similarly באופן דומה
such as כגון
that ש

 

מילות קישור באנגלית - מילות רצף זמן (מסודר לפי רצף)

מילות רצף באנגלית

תרגום בעברית

to begin להתחלה
to start with נתחיל עם
first of all קודם כל
first דבר ראשון
at first בתחילה
in the beginning בהתחלה
secondly שנית
next הבא
then אז
later אחר כך
after that לאחר מכן
afterwards אחרי זה
thirdly דבר שלישי
eventually לבסוף
at last לבסוף
finally בסופו של דבר
in the end בסוף

 

מילות קישור באנגלית - מילות זמן כללי (מסודר לפי ABC)

מילות זמן באנגלית

תרגום בעברית

after אחרי
as כש
as long as כל עוד ש
as soon as ברגע ש
before לפני
during תוך כדי
immediately מיד
initially לראשונה
instantly מיד
last אחרון
meanwhile בינתיים
now עכשיו
once פעם
past שעבר
previously לפני כן
prior to לפני כן
shortly בקרוב / בקצרה
simultaneously במקביל / בו זמנית
since מאז
soon בהקדם
still עדיין
suddenly לפתע
until עד ש
until now עד עכשיו
when כש
whenever כש
while בזמן ש
yet עדיין

 

 


מאמרים דומים