הפועל Be - דקדוק באנגלית

Be הוא מהפעלים החשובים ביותר בשפה האנגלית, המקבילה העברית שלו היא שם הפועל להיות והוא יכול לשמש הן כפועל ראשי והן כפועל עזר והוא משמש גם לתיאור מצב סביל.

הפועל be הוא פועל בלתי רגיל. שמונה ההטיות השונות שלו אינן דומות במבניהן לשם הפועל to be (להיות) וגם אינן לחלוטין מזכירות זו את זו. הדרך הטובה ביותר לזהות את be, על צורותיו השונות היא ללמוד אותן אך אל דאגה! אתם כבר בטוח מכירים את כל שמונה הצורות השונות של be, היום תעשו היכרות רשמית עם צורות אלה.

הפועל to be כפועל ראשי

כאשר to be  הוא הפועל הראשי במשפט הרי שהפעולה העיקרית במשפט היא עצם היותו של מישהו או משהו, כזה או אחר. נלמד את הטיות הפועל to be כפועל ראשי ומתוך הדוגמאות נלמד גם על ״להיות״ כפעולה העקרית במשפט:

הפועל to be כפועל ראשי בהווה

לפועל be בהווה ישנן שלוש צורות: am, are  ו- is.  נשתמש בצורותיו השונות של be על פי הטבלה:

*הטבלה מציגה גם קיצורים מקובלים לצירוף צורותיו השונות של be עם כינויי הגוף השונים.

קיצור מקובל

דוגמה

צורת הפועל to be

כינויי הגוף

I’m

I am a student

 I am tired

am

I

He’s

She’s

It’s

He is a boy

She is beautiful

It is a big house

is

He

 She

 It

We’re

You’re

They’re

We are good friends

You are a true friend

They are always late

are

We

You

They

בדוגמאות שהבאנו בטבלה משמש הפועל to be כפועל ראשי, המשפטים כולם עוסקים בהיותו של משהו, או מישהו:

 • אני סטודנט - הפעולה היא היותי סטודנט.
 • זהו בית גדול - הפעולה היא היות הבית גדול.
 • אתה חבר אמת - הפעולה היא היותך חבר אמת.
   

הפועל to be כפועל ראשי בעבר

לפועל to be בזמן עבר ישנן שתי צורות: was או were:

 

דוגמה

צורת הפועל to be

כינוי גוף

I was blond when I was 16

It was a difficult test

was

 I, He, She, It

We were happy together

They were great hosts

were

We, You, They

 

הפועל to be כפועל ראשי בעתיד

בעתיד יש לפועל to be צורה אחת בלבד: will be, המשמשת את כל כינויי הגוף ושמות העצם:

 • I will be late for work today
 • You will be hungry later if you don’t eat your sandwich now
 • My dog is getting old, it will be 15 years old in April

 

הפועל to be בשאלה ושלילה

להפיכת to be על הטיותיו השונות לבעל משמעות שלילית נוסיף את המילה not, בכל הזמנים ולכל כינויי הגוף:

 • I am not a student
 • It is not a dangerous dog
 • They will not be home later
 • I was not blond a week ago
 • They were not hungry earlier

חשוב לדעת: קיימים קיצורים מקובלים ונוחים לשימוש גם לצירופים השונים בין צורותיו השונות של to be עם מילת השלילה not: 

 

קיצור מקובל

צירוף

ain’t

Am not

Aren’t

Are not

Isn’t

Is not

wasn’t

Was not

weren’t

Were not

won’t

Will not

 

כאשר נרצה לשאול שאלה בה משמש be כפועל עיקרי, נהפוך את הסדר בין כינוי הגוף ובין הפועל be במשפט, לדוגמה:

 • I was blond when I was 16
 • Was I blond when I was 16?
   
 • You weren’t home when I called you
 • Weren’t you home when I called you?
 • או were you not home when I called?

שימו לב! כאשר אנו משתמשים בקיצורי השלילה (wasn't, weren't, aren't וכו׳) ולא בכינוי הגוף+be, בצורה המלאה, משתנה למעשה סדר המילים במשפט באופן אוטומטי

were you not הופך ל - were'nt you, שהוא למעשה צורת קיצור ל - were not you.

 

הפועל to be כפועל עזר

פועל עזר לזמנים ממושכים

השימוש העיקרי של be כפועל עזר הוא בזמנים ממושכים. בשימוש זה נשתמש בצורות השונות של be בהתאם לזמנים ולכינויי הגוף של be כפועל עיקרי. ההבדל המשמעותי הוא כי be לא ישמש כפועל המרכזי במשפט.

בעת שימוש ב- be כפועל עזר בזמנים אלה, יהיה מבנה המשפט כזה:

כינויי גוף + be כפועל עזר + verb+ing

 • I was sitting on the bench
 • I am having a great time
 • They were waiting for me at the train station
 • We are having salad for lunch
 • You will be waiting for me here tomorrow 

הפועל to be כפועל עזר בצורת השלילה

 • You will not be waiting for me here tomorrow 
 • They were not  waiting for me at the train station
 • I wasn't sitting on the bench

 

הפועל to be כפועל עזר בצורת השאלה

 • Was I sitting on the bench?
 • Are we having salad for lunch?
 • Will you be waiting for me here tomorrow?

 

הפועל to be כפועל עזר ליצירת צורת הפאסיבי

כפי שהסברנו, משמעות הפועל to be היא להיות. לא מפתיע לכן ש-to be משמש כפועל המסייע ליצירת צורת הפאסיבי באנגלית, כיוון שאין פועל אקטיבי במשפטים המדברים על שם גוף או שם עצם פאסיבי.

בצורת הפאסיבי יהיה מבנה המשפט:

the/a/an+שם עצם או כינויי גוף + to be כפועל עזר + פועל בצורתו הפאסיבית

נסביר בעזרת מספר דוגמאות:

 • בעבר: The apple was eaten  התפוח נאכל
 • בהווה: The apple is eaten   התפוח נאכל (כעת)
 • בעתיד: The apple will be eaten
   
 • A house was built
 • A house is built
 • A house will be built
   
 • He was taken to the hospital
 • He is taken to the hospital
 • He will be taken to the hospital

לפועל be שתי צורות נוספות: being ו- been. תוכלו ללמוד עוד על  צורות אלה בהקשר להווה ממושך ולהווה מושלם ממושך.

 

לסיכום

במאמר זה למדנו על הפועל החשוב to be ועל משמעויותיו והשימושים בו, הן כפועל ראשי והן כפועל עזר. למדנו על צורותיו השונות של הפועל to be ועל אופן השימוש בצורת השלילה ובעת ניסוח שאלה. אנחנו משוכנעים שגם קודם הכרתם את צורותיו השונות של be, שמחנו לערוך לכם היכרות רשמית ומעמיקה!


מאמרים דומים