פעלים חריגים בזמן עבר פשוט באנגלית

כל פועל בשפה האנגלית, יכול להגיע במספר הטיות. 12 הטיות אם ניהיה מדוייק, אחת לכל זמן. ולכל זמן באנגלית, יש את החוקים שלו וכן ההטייה תגיע בצורה אחת. אם זה לא מספיק, ישנם גם פעלים חריגים או באנגלית Irregular Verbs שההטיות שלהם לא יהיו לפי חוקי הזמנים אלא יש להם הטייה משלהם.  במאמר זה נתמקד בIrregular Verbs בזמן עבר פשוט.

רשימת פעלים חריגים בPast Simple

משמעות בעברית פועל הטייה בעבר פשוט
נחת alight alighted, alit
קם arise arose
התעורר awake awoke, awaked
היה be was, were
נשא bear bore
היכה beat beat
נהיה become became
גרם beget begot
התחיל begin began
עיקם / כופף bend bent
שכל bereave bereaved, bereft
התחנן beseech besought, beseeched
התערב bet bet, betted
הציע מחיר / הורה / ברך bid bade, bid
המשיך / סבל bide bade, bided
הציב גבול / קפץ bind bound
נשך bite bit
דימם bleed bled
בירך bless blessed, blest
נשף blow blew
שבר break broke
גידל breed bred
הביא bring brought
שידר broadcast broadcast, broadcasted
בנה build built
שרף burn burnt, burned
התפרץ burst burst
קלקל / שבר bust bust, busted
קנה buy bought
יכל can could
הטיל / חישב / עיצב cast cast
תפס catch caught
בחר choose chose
פיצל / נצמד cleave cleft, cleaved, clove
נאחז cling clung
הלביש / הסתיר / תרם clothe clothed, clad
הגיע come came
עלה cost cost
זחל creep crept
צהל / השוויץ crow crowed
חתך cut cut
סחר deal dealt
חפר dig dug
עשה do did
צייר draw drew
חלם dream dreamt, dreamed
שתה drink drank
נהג drive drove
התגורר dwell dwelt, dwelled
אכל eat ate
נפל fall fell
האכיל / הזין feed fed
הרגיש feel felt
נלחם fight fought
מצא find found
ברח flee fled
זרק fling flung
עף fly flew
אסר forbid forbad, forbade
חזה forecast forecast, forecasted
שכח forget forgot
נטש / זנח forsake forsook
הקפיא freeze froze
סרס geld gelded, gelt
השיג get got
ציפה בזהב gild gilded, gilt
נתן give gave
כרסם gnaw gnawed
הלך go went
טחן / ליטש grind ground
אחז / הבין grip gripped, gript
גדל grow grew
תלה hang hung
עשה / היה לו have had
שמע hear heard
הרים / נאנח heave heaved, hove
קיצץ hew hewed
הסתיר / הסתתר hide hid
היכה hit hit
החזיק hold held
הכאיב hurt hurt
שמר keep kept
כרע ברך kneel knelt, kneeled
סרג / איחד knit knitted, knit
ידע know knew
שכב lay laid
הוביל lead led
נשען lean leant, leaned
זינק leap leapt, leaped
למד learn learnt, learned
עזב leave left
השאיל lend lent
איפשר let let
שיקר lie lay
האיר light lit, lighted
הפסיד lose lost
יצר make made
איפשר may might
התכוון mean meant
פגש meet met
נמס melt melted
גזם mow mowed
שילם pay paid
כתב pen pent, penned
התחנן plead pled, pleaded
הוכיח prove proved
שם / הניח put put
פרש / עזב quit quit, quitted
קרא read read
נפטר מ / השתחרר rid rid, ridded
רכב ride rode
צלצל ring rang
התרומם rise rose
רץ run ran
ניסר saw sawed
אמר say said
ראה see saw
חיפש seek sought
מכר sell sold
שלח send sent
הניח / ערך / הפעיל set set
תפר sew sewed
הרעיד / ניער shake shook
צריך  shall should
גזר shear sheared
הסיר / פיזר shed shed
הבריק / זרח shine shone
חרבן shit shit, shitted, shat
פרזל shoe shod, shoed
ירה shoot shot
הציג show showed
גרס shred shred, shredded
כיווץ shrink shrank, shrunk
סגר shut shut
שרף sing sang
שקע sink sank
ישב sit sat
סובב על ציר slay slew
ישן sleep slept
החליק slide slid
קלע / יידה sling slung
התגנב slink slunk
חתך slit slit
הריח smell smelt, smelled
הלם / הכניע smite smote
זרע sow sowed
דיבר speak spoke
מיהר speed sped, speeded
כישף spell spelt, spelled
בזבז / תשוש spend spent
שפך spill spilt, spilled
סובב spin spun
ירק spit spat
פיצל split split
קלקל spoil spoilt, spoiled
הפיץ spread spread
קפץ / השתחרר spring sprang, sprung
עמד stand stood
גנב steal stole
דבק stick stuck
עקץ sting stung
הסריח stink stank, stunk
צעד stride strode
היכה strike struck
קשר / מתח string strung
שאף strive strove
נשבע / קילל swear swore
הזיע sweat sweat, sweated
טיטא / סחף sweep swept
התנפח swell swelled
שחה swim swam
התנדנד swing swung
לקח take took
לימד teach taught
דמע / פירק tear tore
שידר בטלויזיה telecast telecast, telecasted
סיפור tell told
חשב think thought
זרק throw threw
דחף / נעץ thrust thrust
צעד tread trod
הבין understand understood
התעורר wake woke, waked
לבש wear wore
ארג weave wove
התחתן wed wed, wedded
בכה weep wept
רטוב wet wet, wetted
ניצח win won
ליפף / פיתל wind wound
כרת / סחט / עיקם wring wrung
כתב write wrote

מאמרים דומים