Possessive  - שייכות באנגלית

אנו משתמשים בשייכות כאשר אנחנו רוצים לשייך שם עצם למישהו. באנגלית נשתמש בשייכות, או בשמה באנגלית possessive, כדי לתאר בעלות על שם עצם או לתיאור יחסים. במאמר זה נתאר כיצד מיישמים שייכות באנגלית.  

 

הוספה של S בסוף שם העצם

הדרך הנפוצה והפשוטה ביותר לתיאור שייכות באנגלית היא הוספת האות S (עם גרש - שלפעמים נקרא גם צ'ופצ'יק- או בשמו באנגלית apostrophe) בסוף שם העצם בצורת היחיד שלו. 

תיאור בעלות על עצם

לדוגמה

 • This is Itamar’s book
  זה הספר של איתמר
   
 • This is Linda’s car
  זו המכונית של לינדה

אופס! מה נעשה כאשר יש לנו עצם ברבים? אם אתם זוכרים, כאשר אנו מדברים ברבים באנגלית לרוב נוסיף את האות S בסוף כדי להפוך את היחיד לרבים. אם נרצה לשייך עצם לרבים, האם נוסיף שוב S? כיצד נאמר אלה הספרים של התלמידים? 

כאשר עלינו להוסיף את השיוך לעצם ברבים לא נוסיף פעמיים S אלא רק את הגרש (הצ'ופצ'יק- או באנגלית apostrophe) אחרי האות S המתארת את הרבים. 

לדוגמה

 • These cats’ fur is black
  הפרווה של החתולים האלה שחורה
   
 • These are the students' book
  אלה הספרים של התלמידים

ישנם שמות עצם בלתי רגילים שכאשר הם בצורת רבים, אינם נגמרים באות S. לתיאור שייכות של שמות עצם בלתי רגילים אלה נוסיף את ה S עם הגרש בסוף. דוגמה לשמות עצם אלה : men, women, children, people

לדוגמה

 • This is the people’s choice
  זו היתה הבחירה של האנשים 
   
 • These men’s wives are tall
  הנשים של הגברים האלה גבוהות

 

יש עוד שני מקרים בהם נוסיף S עם גרש

1. כתשובה לשאלה בה לא נרצה לחזור על שם העצם שהיה בשאלה. לדוגמה

 • Is this John’s car? No, it is Lisa’s
  האם זו המכונית של ג’ו? לא, היא של ליסה 

לא נאמר

 • Is this John’s car? No, it is Lisa’s car
  האם זו המכונית של ג’ו? לא, זו המכונית של ליסה 

זה לא שזה לא נכון לחזור על שם העצם כמו בדוגמה השניה, אך נקי ונכון להמיר את החזרה בשם העצם בשימוש ב S. 

2. כאשר שני אנשים (או יותר) עושים בדיוק את אותה פעולה באותו הזמן, נשתמש במילים each other, או one another (שמשמעותן אחד את השני) לתאר אם האנשים, ולאחריהם נשים את ה S עם הגרש (לתיאור השייכות) ולאחריו את נושא הפעולה המשותפת. 

לדוגמה

 • They always feed each other’s cats
  הם תמיד מאכילים את החתולים אחד של השני

 

חפשו את הגרש!

הנה מקור לבלבול! מילה שנראית בדיוק כמו מילה עם גרש, רק שאין לה גרש, ומשמעותה שונה.

לדוגמה

 • It’s = it is \ Its = של זה, שימוש בשייכות 
  • It’s Rafi’s coat
   זה המעיל של רפי
    
  • Whose book is it? Its Linda’s
   של מי הספר הזה? של לינדה

הנה עוד דוגמה של מילים שנשמעות זהה, באיות קצת שונה

 • Who’s = Who is ללא שימוש בשייכות \ whose = של מישהו, שאנו משתמשים בשייכות
  • Whose coat is it? It is Sam’s
   של מי המעיל הזה? של סם
    
  • Who’s this child ? This is Tom
   מי זה הילד הזה? זה תום 

 

מילות שייכות והסדר במשפט

עברית היא יותר פשוטה מאנגלית במילות השייכות,  מכיוון שיש רק סט אחד של מילות שייכות. אלה המילים בהם נשתמש, בהתאם לאדם שאליו אנו משייכים את העצם: שלי, שלך (לזכר), שלך (לנקבה), שלו, שלה, שלנו, שלהם, שלהן, ואם אנחנו לא בטוחים של מי העצם, נאמר של מישהו. 

לדוגמה

זו סבתא שלי, או, חווה היא אמא שלהן, או, הכלב הזה וודאי של מישהו. 

באנגלית, יש שתי דרכים להשתמש בשייכות:

 • כינויי שייכות (Possessive Pronoun)
 • קביעת שייכות (Possessive Determiner).

לא צריך לשבור את הראש או לשנן, ההבדל היחיד בין שתי האפשרויות הוא המיקום של מילת השייכות במבנה, למרות שהמשמעות של שתי הצורות זהה. 

 • Possessive Pronoun - mine (שלי)
 • yours (שלך- זכר או נקבה)
 • his (שלו)
 • hers (שלה)
 • its (של זה)
 • ours (שלנו)
 • yours (שלכם או שלכן)
 • theirs (שלהם)
 • whose (של מישהו)

כינוי השייכות בא אחרי שם העצם והפועל to be, במבנה הבא 

Noun + am/is/are + Possessive pronoun שם עצם+ פועל+ כינויי שייכות

לדוגמה

 • This cat is mine, and that dog is yours
  זה החתול שלי וזה הכלב שלך
   
 • Possessive Determiner- my (שלי)
 • yours (שלך- זכר או נקבה)
 • his (שלו)
 • hers (שלה)
 • its (של זה)
 • our (שלנו)
 • your (שלכם או שלכן)
 • their (שלהם)

 

קביעת שייכות באה לפני שם העצם, ומבנה המשפט הוא 

Possessive Determinator + Noun + am/is/are  קביעת שייכות + שם עצם+ פועל 

 

לדוגמה

 • My house is red
  הבית שלי אדום
   
 • We love the woman whose shoes are orange
  אנחנו אוהבים את האישה שהנעלים שלה כתומות
   
 • This is her plant and its leaves are green
  זהו הצמח שלי והעלים שלו ירוקים 

במשפט האחרון נבחין שכינויי השייכות her התייחס לצמח (plant) בעוד כינוי השייכות its התייחס לעלים של הצמח. 

 

הנה שתי דוגמאות שונות שמשמעותן זהה 

 • This is my shirt.
  זו החולצה שלי
   
 • This shirt is mine.
  החולצה הזו שלי

השמטת שם העצם

זוכרים שיכולנו להשמיט את שם העצם בתשובה לשאלה בה הוזכר? יש עוד פעם שנוכל להשמיטו: כאשר נשתמש בכינוי שייכות (Possessive pronoun), אם יש שם עצם בתחילת המשפט, שאנו ממשיכים לתאר בהמשך המשפט, כל עוד הוא מוזכר בתחילת המשפט, נוכל להשמיט אותו בהמשך. 

 

לדוגמה

 • I like this jacket, and it's mine
  אני אוהבת את הג’קט הזה, והוא שלי

זה נשמע יותר "נקי" מ:

 • I like this jacket, and this jacket is mine
  אני אוהבת את הג’קט הזה והג’קט הזה שלי 

תרגולים

השימוש ב S

תרגמו את המשפטים הבאים 

 • הם אוהבים את הילדים אחד של השני
 • המעיל של אבא שלי ירוק 
 • פגשתי אותה ואת אחות של אמא שלה בקניון
 • של מי המעיל הזה? הוא של לורה
 • האם זוהי עבודה לאיש אחד? לא, זו עבודה של כמה אנשים
 • של מי הנעליים האלה? הם וודאי של אלה !

תשובות

 • They love each other’s children
 • My father’s coat is green
 • I met her and her mom’s sister at the mall 
 • Whose coat is that? It’s Laura’s 
 • Is this one man’s work? No, this is several men’s work
 • Whose shoes are these? They must be Ella’s!