Auxiliary Verbs - פעלי עזר באנגלית

הפעלים העיקריים באנגלית נקראים פעלים ראשיים או Lexical Verbs/Main Verbs. הפעלים הראשיים הם הפעלים המתארים את הפעולה המתרחשת במשפט.

באנגלית קיימים גם פעלי עזר - Auxiliary Verbs או Helping Verbs. פעלי עזר אלו פעלים המשמשים לסייע בבניית המשפט. הם אינם הפעלים המתארים את הפעולה המתבצעת במשפט והם יופיעו בצמידות לפועל ראשי ומכאן שמם - פעלי עזר, פעלים העוזרים לפועל הראשי. פעלי עזר אינם יכולים להתקיים במשפט בזכות עצמם. 

פעלי עזר מסייעים בהטיית הפועל הראשי לזמנים השונים, מוסיפים מצב רוח, או טון,  לאופן בה מתבצעת הפעולה, משמשים ליצירת משפטי שאלה ומסייעים ליצירת צורת הפאסיבי. במילים אחרות, הפועל הראשי מציין את סוג הפעולה או המצב, ופועל העזר מעביר את הניואנסים האחרים שהדובר רוצה להביע.

פעלי העזר העיקרים באנגלית הם:

 • Be
 • Have
 • Do
 • Will

הפועל Be

הפועל Be יכול לשמש הן כפועל עזר והן כפועל ראשי.

בתפקידו כפועל עזר מסייע הפועל Be בעיקר בשני מקרים:

 • הטיית הפועל הראשי לזמנים ממושכים.
 • יצירת הפאסיבי במשפט.

שימו לב כי הפועל Be הוא פועל יוצא דופן - irregular. כאשר נשתמש בפועל Be כפועל עזר נשתמש בצורותיו המוכרות לנו מהווה פשוט, עבר פשוט ובינוני- Past Participle.  

בואו נזכר בצורותיו אלו של הפועל Be:

 • Present Simple הווה פשוט: I am, he/she/it is, we/you/they are
 • Past Simple עבר פשוט: I/he/she/it was, we/you/they were
 • Past Participle עבר משתתף: been

הנה מספר דוגמאות לשימוש  בפועל Be כפועל עזר בהטיית הפועל הראשי לזמנים ממושכים, הידועים גם כצורת הפועל ing:

 • עבר ממושך: He was waiting for an hour
 • הווה ממושך: They are leaving the country
 • הווה מושלם ממושך: She has been dancing ballet
 • עבר מושלם ממושך:  She had been dancing ballet

שימו לב! פועל העזר be נשאר בצורות הזמנים הפשוטות ואינו מקבל את תוספת ה- ing של הזמן הממושך.

הנה מספר דוגמאות לשימוש  בפועל  Be ליצירת הפאסיבי במשפט:

 • הווה פשוט: The dog is fed
 • עבר פשוט: The dog was fed
 • הווה מושלם: The dog has been fed
 • עבר מושלם: The dog had been fed
 • עתיד: The dog will be fed

תוכלו לזהות בקלות מתי משמש Be כפועל עזר. במקרה זה הוא ילווה תמיד פועל עיקרי שיגיע אחריו.

הנה מספר דוגמאות בהן משמש הפועל Be כפועל ראשי, שימו לב כי אינו צמוד לפועל נוסף:

 • She is a smart girl
 • They are older than me
 • Are they older than me?

 

 הפועל Have

הפועל Have יכול לשמש גם הוא, הן כפועל עזר והן כפועל ראשי.  בתפקידו כפועל עזר מסייע הפועל Have להטיית הפועל הראשי לזמנים מושלמים, הן בצורת האקטיבי והן בצורת הפאסיבי.

כמו בפועל העזר Be גם הפועל Have, כשהוא משמש כפועל עזר, יופיע בצורותיו הפשוטות:

 • הווה פשוט: I have, he/she/it has, we/you/they have
 • עבר פשוט: I/he/she/it had, we/you/they had
 • עבר משתתף: had

שימו לב כי גם הפועל Have הוא פועל יוצא דופן- irregular.

הנה מספר דוגמאות לשימוש  בפועל Have כפועל עזר בהטיית הפועל הראשי לזמנים ממושכים:

אקטיבי-פעיל:

 • הווה מושלם פשוט:  She has danced Ballet
 • עבר מושלם פשוט: She had danced Ballet
 • הווה מושלם ממושך: She has been dancing Ballet
 • עבר מושלם ממושך:  She had been dancing Ballet

בצורת הפאסיבי:

 • הווה מושלם: The dog has been fed
 • עבר מושלם: The dog had been fed

הפועל Have כפועל ראשי:

כפועל ראשי מציין הפועל Have שייכות I have a dog. באנגלית בריטית משתמשים בצורת ה- Have got לציון שייכות ואז משמש הפועל Have  כפועל עזר: I have got a dog.

כאשר אנו משתמשים ב- Have  כפועל ראשי, אנחנו חייבים להשתמש בפועל עזר ליצירת משפטי שאלה ושלילה. במקרים אלו נשתמש בפועל העזר Do:

 • I do not have a dog
 • Do I have a dog?

בשימוש בצורת ה- have got הבריטית לא נשתמש בפועל העזר Do:

 • I have not got a dog
 • Have I got a dog?

 

הפועל Do

הפועל Do יכול לשמש גם הוא, הן כפועל עזר והן כפועל ראשי.

בתפקידו כפועל עזר מסייע הפועל Do בעיקר בשני מקרים:

 • יצירת שאלות בעבר ובהווה פשוט עבור מרבית הפעלים.
 • צורת השלילי בעבר ובהווה פשוט עבור מרבית הפעלים.

כמו הפעלים  הקודמים Be ו- Have, גם הפועל Do ,כשהוא משמש כפועל, עזר יופיע בצורותיו הפשוטות:

 • הווה פשוט: I do, he/she/it does, we/you/they do
 • עבר פשוט: I/he/she/it did, we/you/they did

שימו לב כי גם הפועל Do הוא פועל יוצא דופן- irregular.

הפועל Do כפועל עזר המשמש ליצירת משפטי שלילה בהווה ובעבר פשוט:

 • הווה פשוט: She does not dance Ballet.
 • עבר פשוט: She did not dance Ballet.

הפועל Do כפועל עזר המשמש ליצירת משפטי שאלה בהווה ובעבר פשוט:

 • הווה פשוט: Does she dance Ballet?
 • עבר פשוט: Did she dance Ballet?

במספר מקרים יוצאי דופן לא נשתמש בפועל העזר Do ליצירת משפטי שלילה ושאלה:

 • כשהפועל הראשי במשפט הוא הפועל Be, לדוגמה: I am not happy, Are you happy?
 • כשבמשפט קיים כבר פועל עזר אחר, לדוגמה:  He is not eatingHave you seen him?
 • כשבמשפט קיים פועל מודאלי, לדוגמה: You need not wait, Shall you repeat that, please?
 • כשהשאלה חוקרת מי נושא המשפט: Who dances Ballet?

 

הפועל Do כפועל ראשי

אנו משתמשים בפועל Do כפועל ראשי בביטויים מסוימים. 

כאשר נרצה ליצור משפטים שליליים או משפטי שאלה בהם יופיע Do כפועל ראשי,  נצטרך להשתמש בפועל עזר Do באותו המשפט:

 • משפט חיובי: I do my homework every day.
 • משפט שלילה: I don't do my homework every day.
 • משפט שאלה: Do I do my homework every day?

*בדוגמה השניה והשלישית משמש הפועל Do פעם כפועל עזר ופעם כפועל ראשי*

הפועל Will

הפועל Will משמש אך ורק כפועל עזר.

הפועל Will משמש כפועל עזר ליצירת צורות העתיד של פעלים:

 • She will not dance
 • She will have danced Ballet

לפועל Will צורה אחת בלבד, הצורה Will, עבור כל הגופים.

צורת השלילי של Will היא will not או בצורתה המקוצרת won't.

 

סיכום

הכרנו היום את פעלי העזר Be, Have, Do ו- Will. למדנו על חשיבותם בהטיית הזמנים של הפעלים הראשיים ועל התפקיד החיוני שלהם ביצירת משפטי שלילה ושאלה וביצירת צורת הפאסיבי.

זכרו! הדרך הקלה להבחין בין אם אחד מהפעלים Be, Have, Do ו- Will משמש כפועל ראשי או פועל עזר היא לחפש אחר פועל נוסף במשפט. פועל עזר יופיע תמיד לפני הפועל הראשי.


מאמרים דומים