100 מילים נפוצות באנגלית

כשאנו מתחילים ללמוד שפה, אנו רואים שיש המון מילים נפוצות שאנחנו משתמשים בהם המון במהלך היום. זה נכון לגבי כל שפה שתבחרו ללמוד. במאמר זה הכנו לכם רשימה של 100 מילים נפוצות באנגלית, כולל הפירוש שלהן וכמובן דוגמה להבנה

100 מילים נפוצות באנגלית

המילה

תרגום / שימוש

דוגמה

the יידוע The wall is white
of מ.. חלק מ.. You're part of my life
and מילת חיבור - ו I like apples and pears
a לציון פריט כלשהוא שהוא לא ספציפי give me a reason
to עבור, כדי, ל... (מיקום) I'm going to school
in בתוך Put it in the water
is בשימוש עם גוף שלישי She is pretty
you את/ה Do you love steaks?
that זה (עבור משהו שנמצא במיקום פיסי מרוחק) I don't like that book
it זה Is it yours?
he הוא / היא He likes to dance
was היה/היתה She was here yesterday
for עבור What are you waiting for?
on על The roof is on fire
are בשימוש עם גוף שני Are you crazy?
as כמו Clear as water
with עם I'm going with Asi
his שלו This is his ball
they הם/הן Where are they going?
I אני I love a good meal
at ב (מקום/זמן) We're at the zoo
be להיות Who's gonna be there?
this זה (עבור משהו ספציפי, שנמצא במיקום פיסי קרוב) I hate this place
have יש / האם I have three dogs
from מ (מיקום) I came from Turkey
or או Is the apple green or red?
one אחד One is more than enough
had היה I had a great time last night
by עד (זמן) או על ידי I need this paper by tomorrow
word מילה I don’t want to hear another word from you
but אבל I like you, but you're too old for me
not לא This is not my pencil
what מה What are you doing?
all כל Take all of those shirts
were היו We were on a break!
we אנחנו We like to party
when מתי When will you come back?
your שלך I hate your cat!
can יכול We can do it
said אומר בזמן עבר עבור כל הגופים That's what she said
there שם (מיקום) There is a great diner here
use שימוש / להשתמש Will you use it?
an לציון פריט כלשהוא שהוא לא ספציפי עבור פריט שמתחיל באות ניקוד A/E/I/O/U) I want an egg
each כל אחד The two of you will get 2$ each
which אשר / איזה Which car is yours?
she היא She is so beautiful
do לעשות Do you like me?
how איך How was your vacation?
their שלהם This is their house now
if אם If you break it, I'll be mad at you
will לעשות בזמן עתיד I will not go to Italy next month
up למעלה Look up, what do you see?
other אחר We need to go to the other side
about על / בערך This book is about me
out בחוץ /מחוץ ל... Go out and play
many כמה How many computers do you have?
then אז First I'm gonna eat and then I will drink
them אותם I don’t know them
these אלו These books are great!
so אז / ככה He drives so fast!
some כמה (לא ספיר) Can I get some water?
her אותה / שלה I saw her mom today
would האם Would you give me a break?
make לעשות / לייצר Fake it till you make it
like מחבב I like watermelons
him אותו Go to him
into אל תוך Move it into the car
time זמן Time goes by so fast
has יש בשימוש  עם He/She/It He has your number
look לראות Look what I found
two שתיים I have two cars
more עוד I don’t need more than that
write לכתוב Write me a check
go ללכת Please, go away!
see לראות Let's see what happens
number מספר Zero is a number too
no לא Is this your phone? -No!
way דרך Use this way
could יכול Could you bring me a glass of water?
people אנשים They're my kind of people
my שלי This is my idea!
than מאשר (העדפה) I rather die than see him so sad
first ראשון You will be the first to know
water מים Water is the most important thing in survival
been היה (בכל הגופים) I have been to many places
call להתקשר Who do you want to call?
who מי Who do you think you are?
oil שמן Water and Oil doesn't mix
its זה It's vital you'll come
now עכשיו Now I know what you meant
find למצוא How will I find you?
long ארוך This was a long day
down למטה I'm going down for the last time
day יום What day is it?
did לעשות בזמן עבר (עבור כל הגופים) What did you do?!
get לקחת/לקבל Come and get it
come לבוא Will you come to my party?
made לעשות בזמן עבר (עבור כל הגופים) I made a promise
may האם ניתן May I enter the room?
part חלק I've got many spare parts