פרזנט סימפל - Present Simple

השפה האנגלית היא שונה מעברית ולכן גם הזמנים שונים. קיימים מספר סוגי הווה באנגלית: 

 • הווה פשוט - I eat
 • הווה ממושך - I am eating
 • הווה מושלם - I have eaten שאף מתנהג כעבר
 • והווה מושלם - ממושך I have been eating

אולם, באנו לדבר על ההווה הפשוט ולכן נתחיל איתו

 

פרזנט סימפל / הווה פשוט

 • אני אוכלת כל בוקר - I eat every morning

הווה פשוט מתאר זמן כלשהו המתאר פעולות יומיומיות, שגרתיות, עובדות, אמיתות וכן הלאה.

Present simple describes a time in present which describes everyday actions, routines, facts, truths and so on.

 

דוגמאות / Examples

I brush my teeth every day - אני מצחצחת שיניים כל יום.

I go to school every morning - אני הולכת לבית ספר כל בוקר.

I take the train to the office - אני לוקחת את הרכבת למשרד.

A dog has four legs - לכלב יש ארבע רגליים.

The earth revolves around the sun - כדור הארץ סובב סביב השמש.
 

כמו בעברית, גם האנגלית מורכבת מחיוב ושלילה. למשל: 

אני אוכלת עוגת שוקולד - I eat a chocolate cake

לעומת

אני לא אוכלת עוגת שוקולד - I do not (don't) eat a chocolate cake


בהווה הפשוט יש משפטים חיוביים ויש משפטים שליליים. אחלק אותם לגופים.

In the Present Simple there are affirmative sentences and there are negative sentences. I will divide them into pronouns.

חיוב בהווה פשוט / Affirmative

 

 • I eat breakfast
 • You eat breakfast
 • We eat breakfast
 • They eat breakfast

 

 

בחיוב חובה להוסיף s לגוף השלישי

In the affirmative one must add s to the 3rd person

 

 • She eats breakfast.
 • He eats breakfast.
 • It eats breakfast.

קיימים פעלים שמסתיימים ב- es

There are verbs that end with es.

 

דוגמאות / Examples

 

 • wash / washes - רוחץ
 • go / goes - בא
 • fix / fixes - מתקן
 • marry / marries - מתחתן
 • do / does - עושה
 • watch / watches - צופה 

 

שלילה בהווה פשוט - Negative

 

 • do not (don't) eat breakfast.
 • You do not (don't) eat breakfast.
 • We do not (don't) eat breakfast.
 • They do not (don't) eat breakfast.

 

בשלילה ה-s  מופיע כבר בגוף השלישי ולכן לפועל eat לא מוסיפים s

In the negative the s appears in the 3rd person and that is why the s isn't added to the verb eat.

 • She does not (doesn't) eat breakfast.
 • He does not (doesn't) eat breakfast.
 • It does not (doesn't) eat breakfast.


מבחינת המורכבות שלהן, שאלות בעברית דומות לאלו באנגלית. קיימת מילת שאלה ואחריה מופיע הגוף

According to their complexity, questions in Hebrew are similar to those in English. There is a question word and a pronoun that follows.
 

האם אתה אוכל ארוחת בוקר? -  Do you eat breakfast?

האם היא אוכלת ארוחת בוקר? - Does she eat breakfast?  


שאלות בהווה פשוט - Questions

 

שאלות מתחילות במילה Do / Does

Questions begin with do / does.

 

דוגמאות / Examples

Do you to want to watch a movie? - האם אתה רוצה לצפות בסרט?

Does it bite? - האם זה נושך?

Do we train in Parkour? - האם אנחנו מתאמנים בפארקור?

Does this pen belong to her? - האם העט הזה שייך לה?

Do they clean their room regularly? - האם הם מנקים את החדר שלהם בקביעות?

שימו לב ש"האם?" באנגלית הוא Do/ Does. 

:חיוב - Affirmative

 

 • Do I eat breakfast?
 • Do you eat breakfast?
 • Do we eat breakfast?
 • Do they eat breakfast?

 

שימו לב: בחיוב אסור להוסיף s לגוף השלישי (ה-s  כבר מופיעה במילה Does).

In the affirmative one must not add s to the 3rd person (the s already appears in Does).

 

 • Does she eat breakfast?
 • Does he eat breakfast?
 • Does it eat breakfast?


:שלילה - Negative

 

 • Do I not eat breakfast?
 • Do you not eat breakfast?
 • Do we not eat breakfast?
 • Do they not eat breakfast?

 

שימו לב: בשלילה אסור להוסיף s לגוף השלישי (ה-s  כבר מופיעה במילה Does).

In the affirmative one must not add s to the 3rd person (the s already appears in Does).

 • Does she not eat breakfast?
 • Does he not eat breakfast?
 • Does it not eat breakfast?

תרגול הווה פשוט / Present simple practice

 

 1. She ______ (buy) a lot of clothes.
 2. I _______ (meet) my friends every day after school.
 3. ______ we usually eat an ice- cream?
 4. Dad _______ (cook) dinner.
 5. ________ Noa play the French Horn?

מאמרים דומים