מילות חיבור - Conjunctions

מילות חיבור הן מילים שמשמשות לחיבור בין מילים, ביטויים וכן חלקים נוספים במשפט והן מאפשרות לנו ליצור משפטים ארוכים ומורכבים ולהימנע מריבוי משפטים קצרים. מילות חיבור יכולות להופיע כמילה בודדת, כצמדי מילים או כצירופים של מספר מילים.

איך משתמשים במילות החיבור - Conjunctions 

קיימים ארבעה סוגים עיקריים של מילות חיבור:

Coordinating Conjunctions - מילות תיאום

מילים המחברות בין מילים או חלקים במשפט אשר הינם מאותו סוג, למשל, שם עצם עם שם עצם, פועל עם פועל וכו׳:

 • I like rice and pasta
 • My mom suggested chicken or beef for lunch.
 • Shani likes dogs but Ram likes cats.

באנגלית יש 7 מילות תיאור בלבד:

 • for
 • and
 • nor
 • but
 • or
 • yet
 • so

Subordinating Conjunctions - מילות תלות או כפיפה

מילות כפיפה או תלות משמשות ליצור כפיפות בין חלקי המשפט. מילים אלה יוצרות קשר של תלות בין חלקו האחד של המשפט לחלקו השני.

שימוש במילים אלה נעשה כאשר ישנה חלוקה ברורה של סיבה ותוצאה: חלקו האחד של המשפט לא יתקיים ללא חלקו השני. חלק אחד הוא התנאי, או הגורם לקיום החלק השני - האחד תלוי בשני:

 • Matt did not go to school today because he was not feeling well
  מאט לא הלך לבית הספר כיוון שלא חש בטוב - חלקו השני של המשפט הוא הסיבה שבגללה מאט לא הלך לבית הספר.
   
 • Unless she starts moving, she will never make it on time for the train
  אם היא לא תתחיל לזוז, היא לא תגיע בזמן לרכבת - התנאי להגעתה בזמן לרכבת הוא שתתחיל לזוז.

המילים הנפוצות בקבוצה זו הן:

 • although
 • because
 • if
 • since
 • unless
 • until
 • as
 • while 

וכן צירופי המילים:

 • as long as
 • in order that ועוד…

 

Correlative Conjunctions - מילות הקשר או מתאם

מילות הקשר הן צירופים ליצירת חיבור, בין אם מתאם או בידול, בין שתי אלטרנטיבות

 • She is both intelligent and beautiful
 • Jerry is neither rich nor famous
 • We had to decide whether to go to Paris or to Santorini for our honeymoon.

  לדוגמה
  • both/and
  • either/or
  • neither/nor
  • not only/but
  • whether/or

 

תוספי חיבור - Conjunctive Adverbs

תוסף חיבור מקשר בין שני סעיפים או שני משפטים עצמאיים.

שימושים של תוספי חיבור:

 • להוספת רעיון, מחשבה או עמדה. לצורך זה נשתמש במילים ובצירופים:
  • additionally
  • also
  • furthermore
  • in addition
  • moreover
  • besides ועוד…

   לדוגמה
  • Denis enjoys making snowmen, also, he loves throwing snowballs
  • That trip was too long for him, besides, it was too expensive

 

 • להראות סיבה ותוצאה של פעולה: במקרים אלה, החלק הראשון הוא הגורם, ותוסף החיבור יצורף לתוצאה.

  בין מילים אלה נמצא את המילים:
  • accordingly
  • therefore
  • thus
  • hence ועוד...

   לדוגמה
  • Mary didn’t study for the test, hence, she failed
  • Your mother and I married fifteen years ago, thus, our family began

 

 • להבהרה או חידוד של נקודה, זאת על ידי שימוש בתוספי חיבור שיובאו לפני הצגת ״ההוכחה״:
  • for example
  • for instance
  • that is...

   לדוגמה
  • This soup isn’t enjoyable to eat; that is, it's cold and watery.

 

 • לסיכום טיעון או רעיון:
  • all in all
  • in conclusion
  • in summary

   לדוגמה
  • Many people got the flu this winter, in conclusion, the vaccination isn't effective.

 

 • להדגיש נקודה: מילים אלה מחברות בין שני רעיונות דומים, כאשר הדגש הוא על הרעיון השני.

  לצורך זה נשתמש בין השאר, במילים:
  • again
  • certainly
  • moreover
  • indeed...

   לדוגמה
  • Our friends really need a new car, again, the car they own is a ticking bomb.
  • Daniel hated cleaning the driveway, moreover, it was completely useless.

 

 • לשם השוואה בין רעיונות דומים.

  נשתמש במילים כמו:
  • likewise
  • similarly.

   לדוגמה
  • Josh loves riding roller coasters, likewise, his girlfriend Samantha enjoys it.

 

 • ליצירת הבדל או ניגוד בין רעיונות על ידי שימוש במילים כגון:
  • however
  • nevertheless
  • instead
  • regardless
  • still

   לדוגמה
  • .We had planned on going out to dinner, instead, we ordered Pizza
  • .Conjunctive adverbs act like conjunctions, still, they are adverbs

 

 • ליצירת רצף התרחשות של אירועים.

  דוגמאות לחיבורים אלה כוללות:
  • first
  • next
  • finally...

   לדוגמה
  • Let’s go out tonight, first I’ll ask my mom to watch the kids.

 

 • להשוואת זמני התרחשות של ארועים: חיבורים אלו מבהירים מתי התרחש חלקו הראשון של המשפט, לעומת מתי התרחש החלק השני, זאת על ידי שימוש במילים כמו:
  • meanwhile
  • lately
  • since
  • now...

   לדוגמה
  • My husband was making dinner, meanwhile, I was putting the kids to bed.

 

נזהה את תוספי החיבור בקלות: כיוון שמדובר במילים, או בצירופים היוצרים חיבור בין שני משפטים עצמאיים, נבחין ראשית בקיומם של שני משפטים עצמאיים ואז נשאל ״מהו הקשר בין שני המשפטים?״ כאשר קיים חיבור ברור בין שני משפטים, אשר לכל אחד מהם היגיון בפני עצמו, מרבית הסיכויים שנעשה שימוש באחד מתוספי החיבור עליהם למדנו.

 

 

סיכום Conjunctions ותרגול:

Conjunctions משמשות לחבר בין מילים, ביטויים או חלקים אחרים במשפט. מילות חיבור מאפשרות לנו ליצור משפטים ארוכים ומורכבים ולהימנע מריבוי משפטים קצרים.

Conjunctions מתחלקים לארבעה סוגים עיקריים: מילות תיאום, מילות כפיפה או תלות,  מילות  הקשר ותוספי חיבור.

לאחר שלמדנו על השימושים השונים ב-Conjunctions אנו בטוחים כי תצליחו לבצע את המשימות הבאות, שיסייעו לכם להבין ולהפנים את אופן השימוש במילות חיבור לסוגיהן.

 

תרגול

השלימו את המשפטים, השתמשו במילת החיבור המתאימה:

 • I visit the Eiffel tower  _________ I go to Paris. (once, whenever, wherever).
 • _________  you win first place, you will receive a prize. (wherever, if, unless).
 • She won’t pass the test _________ she  won't study. (when, if, unless).
 • Dan is honest _________ everyone trusts him (if, so, when).
 • We can't play today _______ it is raining (because, so,or).
 • You should wear a coat ______ a scarf (or, but, so).

השתמשו בצמדי המילים להשלמת המשפטים:

 • ________ I’m feeling happy _________ sad, I try to keep a positive attitude. (either/or, whether/or, when/I’m).
 • _________ do we enjoy summer vacation, _________ we _________ enjoy winter break. (whether/or, not only/but also, either/or).
 • _________ only is dark chocolate delicious, _________ it can be healthy. (whether/or, not/but, just as/so).
 • It’s _________ going to rain _________ snow tonight. (as/if, either/or, as/as).


השתמשו במילות ההקשר (Correlative Conjunctions)  הנתונות  ליצירת משפט אחד משני המשפטים.

לדוגמה:

I like to play Monopoly. My cousin also likes to play Monopoly. (both/and)

Both me and my cousin like to play Monopoly.

 

 • Popcorn could be served at the party. Nachos could be served at the party. (either/or)
  ___________________________________________________________
   
 • Before the recital Tina was excited. She was also nervous. (not only/but also)
  ___________________________________________________________
   
 • We found the movie to be sad. We also thought it was terribly depressing. (not only/but also)
  ___________________________________________________________

מאמרים דומים