הצבת ערך מספרי בפונקציה

הצבת ערך מספרי מתבצעת בדרך כלל במשוואה עם משתנים או בביטוי מתמטי עם משתנים.

ההצבה, פירושה הוא החלפת המשתנים המופיעים בביטוי המתמטי או במשוואה בערכים מספריים קונקרטיים. 

הצבת ערך מספרי הופכת את הצורה הכללית למקרה פרטני.