תנאי השימוש בשירות - לימוד נעים

 

הקדמה

ברוכים הבאים ל"לימוד נעים" – אינדקס המורים הפרטיים הגדול בישראל.

שירותי "לימוד נעים" ניתנים באתר האינטרנט הפועל בכתובת www.limudnaim.co.il (ובכל כתובת נוספת לפי שיקול דעת מפעילת השירות, להלן: "האתר") ובאמצעות יישומון (אפליקציה) למכשירי קצה חכמים ("היישומון"). האתר, היישומון והשיעורים ייקראו יחדיו: "השירות".

את השירות מפעילה החברה "לימוד נעים בע"מ", שכתובתה ברחוב הבונים 2, רמת גן ("מפעילת השירות").

תנאים אלה חלים על השימוש שלך באתר כמורה או כתלמיד. ככל ואילו מהוראות המסמכים המחייבים יהיו מכוונות רק למורים או לתלמידים, יצוין הדבר במפורש בגוף התנאים.


השימוש בשירות ובתכנים הכלולים בו מעיד על הסכמתך לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים בשירות, לרבות מדיניות הפרטיות וכן הוראות או הנחיות נוספות שייתכן ויפורטו במהלך השימוש בשירות (יחדיו: "המסמכים המחייבים"). הנך מתבקש לקרוא את המסמכים המחייבים בקפידה, שכן הם מגדירים את זכויותייך והתחייבויותיך ביחס לשימוש בשירות ומהווים הסכם מחייב בינך לבין מפעילת השירות. תשומת לבך כי המסמכים המחייבים עשויים להשתנות ולכן אנו ממליצים להתעדכן בהם מעת לעת. אם אינך מסכים לתנאי המסמכים המחייבים, כולם או חלקם, עלייך להימנע מהשימוש בשירות.

המסמכים המחייבים חלים על השימוש בשירות באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפונים, שעונים חכמים, מחשבי לוח וכיו"ב). כמו כן, הם חלים על השימוש בשירות בין באמצעות האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים, כולל פגישות פנים מול פנים (פרונטלי) ושיעורים המבוצעים דרך המחשב (אונליין).

המסמכים המחייבים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים. משמעות המונח "תוכן" או "תכנים" במסמכים המחייבים היא כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם ודרך הצגתם.

 

על השירות בתמצית

השירות מהווה פלטפורמה מקוונת לתכני המשתמשים בו וייעודו המרכזי הוא לשמש כמדריך מקוון וכאינדקס למורים פרטיים הפועלים בישראל, במגוון תחומים, לרבות מורים פרטיים למקצועות לימוד שונים, מרכזי לימוד, קורסים, חוגים, מאמני כושר, מורים לנהיגה ומדריכים אישיים בשלל תחומים (יחדיו: "המורים"). בין היתר, האתר מאפשר לאתר מידע רב אודות מורים המעבירים שיעורים פרטיים ללקוחותיהם ("התלמידים") בכל רחבי ישראל ובשלל מקצועות ותחומי לימוד.

השירות מאפשר לכל מורה להקים, ללא תשלום, עמוד אישי הכולל מידע רב אודות השירותים והתנאים שהמורה מציע לתלמידים, לרבות תיאור כללי של שירותיו, תחומי הלימוד, אזור ומקום הלימוד וכן מחירון. בנוסף, השירות מסייע ומהווה כלי עזר לתלמידים לאתר מורים בקלות וביעילות, תוך שימוש באפשרויות וחתכי החיפוש המתקדמים שמציע השירות ובכלל זאת עיון בהמלצות ובתגובות שהזינו תלמידים אחרים ביחס להתרשמותם מהמורים.

השירות כולל גם יומן רשת (Blog) שהתכנים בו מתפרסמים לרוב מטעמה של מפעילת השירות ובו תוכל לעיין ולקרוא מאמרים ופרסומים שונים הנוגעים לתחום הפעילות של השירות.
השירות כולל גם אופציה לתלמיד לאתר מורה על מנת לתאם פגישה פנים מול פנים (פרונטלי) או דרך המחשב (אונליין), כבקשת התלמיד.

 

שים לב - מפעילת השירות אינה מציעה ו/או מספקת את שירותי הלימוד וההוראה שמפרסמים המורים. השירות משמש כזירה מקוונת בלבד המאפשרת למורים להציג את שירותיהם בפני תלמידים פוטנציאליים. לפיכך, כל האחריות לפרסומי המורים ולשירותים שהם מציעים, לרבות תכונותיהם ואספקתם, חלה על המורים ועליהם בלבד. למפעילת השירות אין כל אחריות לפרסומי תלמידים ו/או צדדים שלישיים, לרבות חוות דעת משתמשים.
מפעילת השירות אינה צד לכל התקשרות בין תלמיד למורה והיא פועלת אך ורק על מנת לקשר בין המורים לתלמידים וכי כל התקשרות בין תלמיד לבין אילו מהמורים המפרסמים את שירותיהם באתר נעשית באופן ישיר בין כל תלמיד למורה הרלבנטי.

מפעילת השירות אינה מפקחת על המידע שמציגים המורים ועל נכונותו וגם אינה מפקחת על השיעורים שמועברים פנים מול פנים (פרונטלי) ועל השיעורים שמועברים דרך המחשב (אונליין). האחריות למידע, טיבו, אמינותו ולשירותי המורים, כולל האחריות לשיעורים המועברים, מוטלת כולה על המורים עצמם ואין ולא תהיה למורים כל טענה כלפי החברה בכלל, בכל עניין בנוגע לשירות.

מובהר כי מפעילת השירות איננה מבצעת סינון כלשהו של המורים ו/או התלמידים ואינה מבצעת כל בדיקה של פרופיל נותני השירותים העושים שימוש באתר ו/או יתר המשתמשים באתר והעושה שימוש באתר ו/או בשירות עושה כן על אחריותו הבלעדית.
מפעילת השירות ממליצה לתלמיד העושה שימוש באתר שלא להיפגש עם מורה אשר אינו מוכר לתלמיד, בבית המורה.

 

כמו כן, באחריות המורה לספק קבלה ו/או חשבונית מס לתלמיד על ביצוע התשלום לכל שיעור כנדרש בחוק.
מפעילת השירות אינה אחראית בכול אופן להמצאת קבלה ו/או חשבונית מס ו/או כול אישור הנדרש על פי הוראות החוק בגין מתן שירותים.

 

למפעילת השירות שיקול הדעת הבלעדי להחליט אילו תכנים ומידע יוצגו בשירות, משך הזמן בהם יוצגו, מה יהיה מיקומם ועיצובם, סדר תוצאות החיפוש, וכל עניין אחר הקשור בהם ובכלל זאת להסיר כל תוכן או מידע מהשירות לפי שיקול דעתה הבלעדי. בכלל זאת, האתר שומר את הזכות לסיים ללא התראה מוקדמת כל מבצע שפרסם באתר, ביחס לשימוש בו או באילו מהשירותים המוצעים בו. מידע נוסף אודות השירות, תכונותיו ואפשרויות השימוש בו, תוכל למצוא  בעמודי השירות עצמו.

מפעילת השירות מעמידה לרשותך כלים לשיתוף ולקישור תכנים מהשירות באמצעות רשתות חברתיות שונות ושירותים מקוונים של צדדים שלישיים, כגון פייסבוק ופאיימי. תשומת לבך כי השימוש ברשתות חברתיות ושירותי צדדים שלישיים כאמור נעשה על אחריותך בלבד ואתה מצהיר בזאת שעיינת והסכמת לתנאי השימוש של הצדדים השלישיים לפני השימוש בשירות ואתה מוותר בזאת, באופן סופי ומוחלט, על כל טענה ו/או זכות כנגד מפעילת השירות בקשר לשימוש ברשתות חברתיות, שירותי הסליקה וכל שירות צדדים שלישיים שהוא.
שימוש כלשהו בשירותי צד ג' כאמור, אינו קשור למפעילת השירות והוא יהיה כפוף לרוב למסמכים המשפטיים המסדירים את פעילותן של הרשתות החברתיות ושירותי צד ג' הללו, לרבות תנאי השימוש בשירותים מקוונים אלה ומדיניות הפרטיות הנוהגת בהם. מסמכים משפטיים אלה אינם מטעמה של מפעילת השירות.

קבלת ושליחת מידע בזמן אמת באמצעות השירות דורשים חיבור מקוון של המחשב או מכשיר הקצה שברשותך לאינטרנט. עלויות חיבור כאמור כפופות להסכמים שבינך לבין ספקי התקשורת שלך ולתשלומים החלים עליך לפיהם והן מצויות באחריות המלאה.

 

השימוש בשירות

הנך רשאי להשתמש בשירות ובתכניו בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש בשירות באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת של מפעילת השירות לכך, מראש, בכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (ככל שתינתן) -

 • אין לעשות בשירות כל שימוש המהווה או העלול להוות עבירה פלילית או עוולה אזרחית בהתאם להוראות כל דין, או הפוגע בזכויותיו של צד שלישי כלשהו;
   
 • הנך רשאי להשתמש בשירות למטרות שאינן מסחריות בלבד וזאת מבלי לגרוע מזכותה של מפעילת השירות לאפשר שימוש מסחרי מוגבל בהיקפו בשירות למורים, לצורך קידום השיעורים הפרטיים שהם מעבירים ולצורך זה בלבד. כל שימוש אחר בשירות מותר למטרות אישיות, חינוכיות ופרטיות בלבד;
   
 • פניית תלמידים אל מורים באמצעות השירות תיעשה על-ידי יצירת קשר טלפוני או באמצעות משלוח הודעה אלקטרונית באמצעות מערכת ההודעות הפנימית של השירות. אין לפנות למורים באמצעות דרכי יצירת הקשר כאמור אלא לצורך השירותים שמספקים אותם מורים, כפי שהם מתפרסמים בשירות. אין לפנות למורים כאמור באמצעות פרטים אלה לצורך כל נושא אחר שאינו השירותים המפורסמים על-ידם.

השימוש במערכת ההודעות הפנימית של השירות נועדה לצורך קביעת שיעור או אימון פרטי, רישום לחוג או לקורס ותכתובות הנוגעות למטרות אלה. אין להשתמש במערכת ההודעות לצורך משלוח מסרים מסחריים או פרסומיים, הודעות דרושים וכיו"ב.

 • אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להעתיק ולהשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך השירות, לרבות באתרים וביישומונים אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה אחרת;
   
 • ככל ונרשמת לשירות כמפורט בתנאים אלה, הנך רשאי להשתמש בשירות באמצעות חשבון משתמש אחד בלבד;
   
 • אין להפעיל אמצעים לעקיפה, נטרול או התגברות על מנגנוני האבטחה בשירות, ואין לפגוע או להפריע בדרך כלשהי לפעילותו התקינה של השירות;
   
 • אין להפעיל כל יישום מחשב, או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מהשירות. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר מידע שיכילו תכנים או מידע מהשירות;
   
 • אין להציג תכנים מהשירות בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה;
   
 • אין להציג תכנים מהשירות בכל דרך שהיא, ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצובם או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים;
   
 • אין לקשר לשירות ולתכנים בו מכל מקור המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק;
   
 • אין לקשר לתכנים מהשירות שאינם דף הבית של האתר ("קישור עמוק") ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS), כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן זהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. חל איסור לקשר לתכנים מהשירות במנותק מדפי האינטרנט או האזורים שבהם הם מופיעים בשירות (לדוגמה - אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי בשירות, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן, על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש (לדוגמה - בשורת הכתובת (Status Bar) בדפדפן של המשתמש). אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.

הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים שנעשו על ידך, ומתחייב לשפות את מפעילת השירות בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

 

דיוור פרסומי והודעות

השימוש בשירות והאישור של המסמכים המחייבים מעיד על הסכמתך המפורשת לקבל דברי פרסומת ממפעילת השירות ו/או מי מטעמה, כנדרש בהוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982. דברי הפרסומת ישלחו אליך לפי פרטי הקשר שמסרת למפעילת השירות במהלך הרישום לשירות, או בכל מקרה אחר בו מסרת למפעילת השירות את פרטייך, כגון באמצעות טפסי יצירת הקשר הכלולים בשירות.
 

בכל עת, תוכל לחזור בך מהסכמתך ולהודיע למפעילת השירות על סירוב לקבל דברי פרסומת, דרך כלל או מסוג מסוים, על-ידי משלוח הודעת סירוב. הדרך למשלוח הודעת הסירוב תפורט בדברי הפרסומת שיישלחו אליך.
הסרה מרשימת התפוצה תבוצע תוך 7 ימי עסקים מקבלת הודעת הסרה כאמור.
מפעילת השירות אף רשאית להשתמש בפרטים שמסרת לצורך משלוח עלוני מידע או תכנים אחרים שאינם מהווים דבר פרסומת.

 

בעת השימוש ביישומון (ככל ומכשיר הקצה שלך תומך בכך), ייתכן ונבקש ממך לאשר קבלת הודעות מתפרצות מהיישומון (Push Notifications). אם תאשר בקשה זו, מפעילת השירות עשויה לשלוח אליך הודעות אלה באמצעות ממשק היישומון או מכשיר הקצה שלך. משלוח הודעות אלה היא תכונה מובנית בחלק ממכשירי הקצה. אין לרוב באפשרות מפעילת השירות לכבות ו/או לנתק תכונה זו במכשירך ובמידה ותבחר לחדול מקבלת הודעות אלה. יהיה עליך להסיר את תכונה זו ביחס ליישומון במישרין, על-ידי שימוש בתפריט ההגדרות הרלבנטי במכשיר הקצה שלך.

 

רישום לשירות

הרישום לשירות והשימוש בו מותרים למורים ולתלמידים בני 18 ומעלה בלבד. אתה מאשר ומצהיר כי אתה בן 18 ומעלה. במידה וגילך נמוך מ-18, תוכל להירשם לשירות ולהשתמש בו, כתלמיד בלבד, רק בכפוף לקבלת הסכמתם של הורייך או האפוטרופוס החוקי שלך ואישורם את הוראות ההסכמים המחייבים, לאחר שקראו אותם בעיון.
 

השימוש בשירות וצפייה בתכניו (ובכלל זה הורדת היישומון) אינו מחייב רישום או מסירת פרטים מזהים כלשהם. עם זאת, השימוש בחלק מתכונותיו של השירות, כגון רישום כמורה ופתיחת עמוד מורה אישי, רישום כתלמיד לצורך קבלת הטבות שונות שמציע השירות לתלמידים רשומים וכן כתיבת תגובות/ביקורות וכיו"ב, מחייב רישום לשירות, מסירת המידע המתבקש במהלך הרישום וקבלת הסכמתך לתנאי המסמכים המחייבים.

השירות מאפשר לתלמידים להזין תגובות וביקורות הולמות אודות התרשמותם מהמורים בשירות, בהתבסס על התרשמותם ודעתם האישית. הזנת תגובות על-ידי תלמידים מחייבת רישום, כמפורט להלן. עם זאת, מפעילת השירות מאפשרת גם הזנת תגובות תלמידים ללא צורך ברישום, וזאת באמצעות הפרופיל האישי שלך ברשתות חברתיות כגון פייסבוק. במקרה כזה, למרות שלא נרשמת לשירות, מפעילת השירות והמשתמשים בו עשויים להיות חשופים למידע אודותייך באותן רשתות חברתיות, בהתאם להגדרות הפרטיות והחשבון שקבעת באותן רשתות חברתיות, אותן אתה יכול לשנות מעת לעת באמצעות ממשק הרשת החברתית. השימוש ברשתות חברתיות יהיה לרוב כפוף למסמכים המשפטיים המסדירים את השימוש בהן. מסמכים אלה הם מטעם אותן רשתות חברתיות ולא מטעם מפעילת השירות.

מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי למפעילת השירות יהיה שיקול דעת בלעדי, מבלי שהדבר יטיל עליה אחריות כלשהי בהקשר זה, באם לחשוף פרטי מפרסם, ככל שתתקבל בקשה מצד שלישי הרואה עצמו נפגע מפרסום כנ"ל.
 

רישום כתלמיד - רישום לשירות כתלמיד יאפשר לך להזין תגובות על מורים וכן להיחשף למידע אודות הנחות ומבצעים שונים שמציעים מורים בשירות. במהלך רישום כתלמיד לשירות עליך למסור לנו פרטים אישיים ופרטי יצירת קשר איתך, כגון שם משתמש, שמך המלא, כתובת דוא"ל פעילה, גילך ועוד.
 

ידוע לך ואתה מסכים כי מפעילת השירות רשאית לפרסם את שמך, או את שם המשתמש שלך, לצד כל תוכן שטענת או הזנת לשירות, ובכלל זאת ביקורות, וזאת לפי שיקול דעתה.
 

במידה ותרצה לפנות למפעילת השירות באמצעות טופס יצירת הקשר המקוון שמעמידה מפעילת השירות לרשות המשתמשים, תידרש למסור לנו את כתובת הדוא"ל שלך ולהזין את תוכן פנייתך במקום המיועד לכך.
 

רישום כמורה – על-מנת להירשם כמורה ולהקים עמוד אישי בשירות, יהיה עלייך להזין את המידע הנדרש במהלך הרישום ובכלל זאת שם משתמש, שם מלא, כתובת דוא"ל פעילה, מספר טלפון, גיל, תיאור השירותים שהנך מספק לתלמידים, כגון תחומי הלימוד, אזור הלימוד ומקום השיעורים, משך השיעורים, מחירים ועוד. מרבית הפרטים הללו יוצגו בעמוד האישי שלך בשירות על-מנת לאפשר לתלמידים פוטנציאליים להתרשם מהשירותים שאתה מציע ולאפשר להם ליצור קשר איתך.
פתיחת עמוד אישי כמורה בשירות כפופה לאישורה המקדים של מפעילת השירות, הרשאית לסרב או לדחות כל בקשת רישום לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתידרש לנמק את החלטה.

מפעילת השירות רשאית לקבוע ולהוסיף מעת לעת דרכי רישום אחרות ונוספות, למורים ו/או לתלמידים.
 

עליך למסור תמיד רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים. מסירת פרטים שגויים עלולה למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירות ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר אתך. אנו נציין במפורש אילו שדות מידע מחייבים השלמה. ללא מסירת המידע המתבקש בשדות החובה הללו, לא תוכל להשלים את הרישום לשירות. מפעילת השירות שומרת לעצמה את הזכות לנקוט באמצעים שונים ולבקש ממך פרטים נוספים כדי לאמת את זהותך ולוודא אותה.
*אין לרשום פרטי התקשרות בפרופיל המורה למעט בשדות המיועדים לכך*

 

הפרטים שתמסור בעת הרישום יישמרו במאגר המידע של מפעילת השירות והיא לא תעשה בפרטיך שימוש אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של השירות, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאים אלה.

לאחר השלמת הרישום, אתה עשוי להידרש להזין שם משתמש וסיסמה לצורך גישה לאזורי השירות המחייבים רישום. כדי למנוע שימוש לרעה בחשבונך בשירות עליך לשמור בסודיות גמורה על שם המשתמש והסיסמה. הקפד להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר ולפחות אחת למספר חודשים. אתה נושא באחריות המלאה לכל שימוש שייעשה בחשבונך בשירות, לרבות עקב מחדלך לשמור בסודיות את פרטי הגישה לחשבונך בשירות.

 

ביטול רישומך לשירות

מפעילת השירות רשאית למנוע ממך להשתמש בשירותים הטעונים רישום לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. מפעילת השירות רשאית לבטל את רישומך לשירות, או לחסום את גישתך אליו, בין היתר בכל אחד מהמקרים הבאים -

 • אם מסרת פרטים שגויים או בדויים בעת הרישום;
   
 • אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או עלולים לפגוע במפעילת השירות או באחרים, לרבות משתמשים אחרים או ספקים או שותפים של מפעילת השירות;
   
 • אם השתמשת בשירות לבצע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי או פוגעני, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד את ביצועו של מעשה כזה;
   
 • אם הפרת את אילו מתנאי המסמכים המחייבים;
   
 • אם תעשה כל פעולה שתמנע מאחרים להירשם לשירות או להשתמש בו בכל דרך שהיא;
   
 • אם מסרת את שם המשתמש והסיסמה שהוקצו לך, אם הוקצו, לשימוש של צד שלישי;
   
 • אם יש לך חוב כספי למפעילת השירות ולא פרעת את חובך למרות שחלף המועד שנקבע לתשלומו;
   
 • עם הפסקת פעילות מפעילת השירות או סיום פעילותו של השירות;
   
 • לפי צו שיפוטי או הוראה של רשות מוסמכת;
   
 • אם ביטלת מספר גבוה של פניות תלמידים;
   
 • אם לא ענית לתלמידים שפנו אליך;
   
 • בכל מקרה אחר בו מפעילת השירות סבורה כי הביטול מוצדק.
   

מפעילת השירות עשויה להפעיל אמצעים שונים לניטור הפעילות בשירות ועל-מנת לאתר מקרי הונאה או שימוש לרעה בו. מפעילת השירות שומרת לעצמה את הזכות לחסום או לבטל את גישתך או רישומך לשירות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, במידה וסברה כי חשבונך בשירות שימש לביצוע מעשים כאמור.

 

שירותים בתשלום ומסלולי פרסום בשירות

השימוש בשירות אינו כרוך בתשלום וכך גם הורדת היישומון מחנות היישומונים (כגון ה- App Store או Google Play).

עם זאת, תכונות מסוימות של השירות, כגון מסלולי פרסום שונים למורים, כרוכים בתשלום תמורה למפעילת השירות. מפעילת השירות שומרת את הזכות לגבות תשלום בתמורה לשירותים שאינם כרוכים כעת בתשלום, או עבור כל שירות עתידי אחר ובכלל זה הורדת היישומון. פרטי התשלום בגין כל שירות ודרך החיוב יפורסמו באזורים הרלבנטיים בשירות. מפעילת השירות רשאית, מעת לעת, לעדכן את התעריפים ואת דרכי ותנאי התשלום וכן להוסיף, לשנות או להפסיק מבצעים שהיא מציעה למשתמשי השירות. הודעה על העדכון תתפרסם באזור הרלבנטי ותיכנס לתוקפה זמן סביר לאחר פרסומה, בהתאם למהות העדכון.

כאמור, מסלולי הפרסום השונים למורים בשירות כרוכים בתשלום תמורה. מסלולי הפרסום בשירות, תנאיהם והתעריפים הרלבנטיים מפורטים בעמוד "מסלולי פרסום" או יימסרו לך בע"פ או בכתב על-ידי נציגי מפעילת השירות. התמורה תיגבה ממך באמצעות כרטיס אשראי שאת פרטיו המלאים יהיה עלייך למסור למפעילת השירות, או באמצעות דרכי חיוב אחרות ונוספות כגון פאיימי, כפי שיהיו זמינות במסגרת השירות, מעת לעת ולפי שיקול דעתה של מפעילת השירות. מפעילת השירות רשאית לשנות את תנאי מסלולי הפרסום, ובכלל זה היקף הפרסום והתמורה עבור הפרסום, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. התנאים העדכניים יפורסמו בכל עת בעמוד "מסלולי פרסום".

הפרסומים מטעם מורים בשירות יהיו כפופים בכל עת לתנאים אלה ולהוראות המסמכים המחייבים ובכלל זאת הפרק העוסק בתוכן גולשים באתר.

התשלום עשוי להיות כרוך בעמלות שונות שייגבו ממך על-ידי מפעילי שירות הסליקה או התשלום בהם תשתמש ובהתאם לתנאי השירות של אותם ספקים חיצוניים. אתה נושא באחריות הבלעדית לשאת בעמלות אלה, ככל הנדרש.

ביטול המסלול, הקפאה או שינויים אחרים הקשורים למסלול, מבוצעים דרך לשונית ניהול המסלול באתר וכפופים לתנאי המסלול הרלבנטי.
לכל שאלה לגבי המסלול יש לפנות לצוות האתר דרך טופס המשוב או באמצעות דף צור קשר.

מפעילת השירות רשאית להפסיק את השימוש באמצעי תשלום כלשהו בשירות, להתיר תשלום באמצעים נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי אשראי או אמצעי תשלום הזמינים בשירות. בכל מקרה, אין להשתמש באמצעי תשלום שאינו שייך לך וללא הרשאות הנדרשות.

אם יתברר שכרטיס האשראי שלך או אמצעי התשלום שלך אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה – מפעילת השירות תיצור איתך קשר לשם השלמת העסקה או ביטולה. אם השימוש בכרטיס האשראי או אמצעי התשלום שלך אושר על-ידי חברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו, או האחראי על אמצעי התשלום שהזנת, יחויב חשבונך בעלות השירות הרלבנטי ותישלח אלייך הודעת דוא"ל מטעם מפעילת השירות המציינת את אישור העסקה.

במסלולי פרסום מסוימים ובפרט במסלול הפרסום לפי פניה (בו מחושב התשלום עבור הפרסום בהתאם למספר השיחות שנתקבלו אצל המורה), תקצה מפעילת השירות למורה הרלבנטי מספר וירטואלי, שישמש על-מנת למדוד את מספר השיחות שנתקבלו אצל המורה. לצורך הקצאת המספרים הווירטואליים נעזרת מפעילת השירות בשירותיה של PayCall (חברת ביט איט בע"מ). כאשר משתמש בשירות מתקשר למספר וירטואלי המוקצה למורה, השיחה נספרת במערכות השירות ומועברת במישרין למספר הטלפון שמסר המורה בעת הרשמתו לשירות. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת השירות בשל איכות השירות הניתן על-ידי PayCall ביחס להקצאת המספרים הווירטואליים כאמור.
 

חלק מהשיחות עשויות להיות מוקלטות על-ידי מפעילת השירות ו/או מי מטעמה לצורכי פיקוח ובקרה. המשתמש באתר ו/או בשירות נותן בזאת את הסכמתו להקלטות כאמור ושימוש בהן לפי שיקול דעתה של מפעילת השירות.
 

מסלול פרו

השירות נועד להעניק את החשיפה המקסימלית האפשרית לפרופיל המשתמש הנרשם לשירות (להלן: "שירותי הפרו")  באופן בו פרופיל המשתמש אשר נרשם לשירות יקבל העדפה ברורה בתוצאות החיפוש ביחס לרמת החשיפה של אותו פרופיל אילולא רכש את שירותי הפרו .


במסגרת השירות, יתאפשר לתלמידים פוטנציאליים אשר נחשפו לפרופיל המורה, לתאם ולקבוע שיעורים פרונטליים בבית המורה, בית התלמיד או בכל מיקום מוסכם ע"י הצדדים (להלן: שיעורים פרונטליים"), או לקבוע שיעור אונליין שמבוצע באמצעות תוכנה דרך המחשב (להלן: "שיעורים אונליין")  אשר ייתכן וכרוכים בתשלום הכל כמפורט בתנאי השימוש ובהתאם לתכנית הרלוונטית, מידע נוסף ביחס לעלות השירותים השונים ניתן למצוא בעמוד התכנית הרלוונטי וכן בתנאי השימוש.


הואיל ושירות הפרו מצוי בשלבי פיילוט, ייתכן וחלק מתכונותיו לא תהיינה פעילות בשלב הפיילוט ולא תהיה לך כל טענה או דרישה בגין כך.  


מהות ההטבה למנויי מסלול הפרו


ההטבה הניתנת לרוכשי מסלול הפרו הינה העדפה ברמת החשיפות לפרופיל האישי בלבד.

רוכשי שירותי הפרו ייחשבו לבעלי מסלול משודרג לכן ביחס לשיעורים פרונטליים הפרופיל שלהם יופיע בתוצאות החיפוש מעל ולפני מורים בעלי פרופיל במסלול רגיל, ויחד עם פרופיל של מורים נוספים בעלי מסלול משודרג.

היתרון של רוכשי מסלול הפרו בתוצאות הפרונטליות, יתבטא בהקפצה אוטומטית ורנדומאלית של פרופיל המורה המנוי לשירות לאורך כל שעות היום באופן שתינתן חלוקה שווה ככל הניתן בין כלל פרופילי המורים המנויים למסלול זה.

כך למשל מבוצעות לכל פרופיל של מורה במסלול 8 הקפצות אוטומטיות של הפרופיל האישי בכל יום, על פי הסדר ובהתאם לזמן ההקפצה האחרון של הפרופיל.

 

בשיעורים אונליין, קיים מדרג באופן בו מורים המבצעים יותר שיעורי אונליין באמצעות האתר, ביחס לחשיפה שהם קיבלו, מדורגים בקבוצת דירוג גבוהה יותר מאלו המבצעים פחות שיעורים באמצעות האתר.

לפיכך, ההטבה לרוכשי המסלול הינה העדפה בכמות החשיפות באופן בו רוכשי שירותי הפרו ייחשבו לבעלי מסלול משודרג גם במסלול האונליין, כך הפרופיל שלהם יופיע בתוצאות החיפוש מעל ולפני מורים המצויים באותה קבוצת דירוג.  

 

תעריפים ומדיניות ביטולים


תעריפי השירות במסלולים השונים עשויים להשתנות מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. רכישת שירותי הפרו ניתנת לביצוע במספר מסלולים:


מסלול חודשי (30 ימים) – במסלול זה ייהנה בעל הפרופיל משירותי הפרו כהגדרתם לעיל, השירות יינתן בתעריף המעודכן נכון למהדורה זו בסך 189 ₪ לחודש (30 ימים), ויחוייב בסכום זהה באופן אוטומטי מידי חודש (30 ימים).
במסגרת תעריף זה יכול בעל הפרופיל לבחור במספר מוגבל של תחומי לימוד וערים כפי שמופיע בעמוד הרלוונטי של ההצטרפות למסלול בגוף השירות.

המורה רשאי לבטל את השירות בכל עת באמצעות הודעת ביטול אשר תימסר לחברה באמצעות לחיצה על כפתור "יציאה מהמסלול" בלשונית "ניהול מסלול PRO" בפרופיל המורה.
הביטול יכנס לתוקפו בתום החודש (30 ימים) בו נתקבלה אצל החברה הודעת הביטול , כלומר השירות לא יתחדש בחודש שלאחר החודש בו ניתנה הודעת הביטול.


מסלול חצי שנתי - הרוכשים את שירותי הפרו במסלול חצי שנתי ייהנו  משירותי הפרו כהגדרתם לעיל למשך 6 חודשים, בתעריף המעודכן נכון למהדורה זו בסך 894₪ עבור התקופה של שישה חודשים.

התשלום ייגבה באמצעות תשלום אחד או עד 3 תשלומים שווים לבחירת בעל הפרופיל.


מסלול שנתי - הרוכשים את שירותי הפרו במסלול שנתי ייהנו  משירותי הפרו כהגדרתם לעיל למשך 12 חודשים, השירות יינתן בתעריף המעודכן נכון למהדורה זו בסך 1,548 ₪ עבור תקופה של שנה.

התשלום ייגבה באמצעות תשלום אחד או עד 5 תשלומים שווים לבחירת בעל הפרופיל.


מודגש ומובהר כי החברה תהיה רשאית להעלות ו/או לעדכן ו/או לשנות תעריפי שירותי הפרו בכל עת, לרבות במהלך תקופת שירות שנרכשה, ובלבד שתודיע על כך מראש לבעל הפרופיל.
במקרה זה, וחרף האמור לעיל יהיה רשאי בעל הפרופיל להפסיק את השירות, ואף לקבל זיכוי יחסי עבור תקופה שטרם מומשה.

 

שיעורי אונליין

השירות כולל גם אפשרות של שירות שיעורי אונליין בין משתמשי השירות ("שירות שיעורי אונליין").
במסגרת שירות שיעורי האונליין, יתאפשר לתלמידים רשומים לקבוע שיעור אונליין שמבוצע באמצעות תוכנה דרך המחשב ("השיעור"). השירות כרוך בתשלום.
מידע נוסף ביחס לשירות זה תוכל למצוא בעמוד הרלבנטי בגוף השירות.
שירות שיעורי האונליין הינו השירות היחיד באתר
בו ניתן לפרסם שיעורים המתבצעים דרך המחשב - אין להשתמש בפרופיל הפרונטלי באתר לפרסום שיעורי אונליין.
 

איך פועל שירות שיעורי האונליין?
 

לכל מורה שנרשם לשירות שיעורי האונליין יש פרופיל יעודי המכיל יומן עם שעות פעילות ומועדים פנויים, תחומי השיעור ומחיר עבור שעת לימוד.

כל תלמיד רשום רשאי לקבוע שיעור אונליין באחד מהמועדים הפנויים המופיעים ביומן המורה.

לאחר קביעת שיעור ע"י התלמיד, מפעילת השירות תעביר למורה הודעה על קביעת השיעור לפי שיקול דעתה הבלעדי.

המורה יצור קשר עם התלמיד בנוגע לנושאי השיעור.
יתכן והמורה יבקש מהתלמיד הסברים, קבצים וכל חומר אחר הדרוש להכנת השיעור ו/או לוודא שאכן המורה בקיא בנושאי השיעור.

במידה והמורה יכול להעביר את השיעור במועד שנקבע, יפתח עבור השיעור חדר וירטואלי ("החדר הוירטואלי").

המורה והתלמיד יכנסו לחדר הוירטואלי כדי לבצע את השיעור.
למפעילת השירות אין אחריות בנוגע לתוכן המוצג על ידי המורה ואינה אחראית על התנהגות המורה או התלמיד. מפעילת השירות הינה רק מקשרת בין המורה והתלמיד ואינה מפקחת בכלל על שיעורי האונליין ועל כן לא תחול כל אחריות על מפעילת השירות בקשר ליחסים בין המורה לתלמיד, וכל אחד מהם מוותר באופן סופי ומוחלט על כל טענה בקשר לכך.

המשתתפים בשיעור און ליין נותנים בעצם השתתפותם בשיעור את הסכמתם לעשות שימוש בהקלטת השיעור לרבות פרסום ההקלטה בהתאם לתנאים המפורטים להלן.

לאחר סיום השיעור, במידת האפשר, תוצג בעמוד התלמיד הקלטה של השיעור.
ההקלטה של השיעור תוצג לזמן מוגבל, לפי שיקול דעתה הבלעדי של מפעילת השירות.
ההקלטה של השיעור לא תוצג בכל המקרים, הצגת ההקלטה נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של מפעילת השירות. מפעילת השירות רשאית לעשות בשיעור כל שימוש שהינו הוגן ובהתאם למטרות האתר, לרבות שימוש מסחרי בהקלטת השיעור, ללא צורך ברשות התלמיד או המורה.

 

המורה מתחייב שכל השיעורים עם התלמיד יבוצעו באמצעות מערכת האונליין של האתר או באחת החלופות המוצגות בעמודי השירות, וכי לא יוסיף לפרופיל שלו אמצעי תקשורת כגון מייל או טלפון, למעט בשדות המיועדים לכך.
כל השיעורים עם התלמיד כולל שיעורי ההמשך, יופיעו ביומן של המורה והתשלום עבור השיעורים יבוצע אך ורק דרך חברת פאיימי או בתשלום ישיר כפי שמפורט תחת "התמורה עבור שיעור אונליין" בהמשך.
התשלום מבוצע לאחר השיעור בהתאם לדיווח המורה - זמן השיעור ומחיר.

במידה ולא יתקבל דיווח למעלה מ-48 שעות לאחר מועד השיעור, יבוצע תשלום אוטומטי בהתאם לזמן השיעור בפועל והמחיר שמופיע בפרופיל המורה.
מובהר בזאת, כי מפעילת השירות אינה אחראית לתשלומים שנעשים בקשר לשיעורי האונליין ומסירה מעצמה כל אחריות בקשר לכך וכל אחד מהצדדים, המורה והתלמיד, מוותרים בזאת באופן סופי ומוחלט, על כל טענה בעניין זה כלפי מפעילת השירות.
 

מפעילת השירות מבצעת בדיקות מדגמיות מול תלמידים שביצעו שיעורים במסגרת השירות לבדיקת שביעות רצון מהמורה הרלוונטי ותקינות השירות.

 

שינוי מועד שיעור
 

במידה ומועד השיעור לא מתאים לאחד הצדדים, באחריותם לקבוע מועד חלופי שיתאים לשניהם.

באחריות המורה לעדכן במערכת את מועד השיעור החדש שנקבע.
 

ביטול שיעור
 

במידה ולא ניתן לבצע את השיעור ולא ניתן להזיז את השיעור למועד חלופי, השיעור יבוטל.
באחריות המורה לעדכן את צוות האתר בביטול של כל שיעור ולפרט את סיבת הביטול.
לתלמיד ולמורה לא תהיה כל טענה בנוגע לביטול של שיעור.
מפעילת השירות שומרת לעצמה את הזכות להסיר מתוצאות החיפוש מורה אשר מבטל מספר גבוה של פניות תלמידים, בין היתר במקרים הבאים:

 • מורה אשר מבטל למעלה מ-5 פניות ברצף.
 • מורה אשר מבטל למעלה מ-70 אחוזים מהפניות שמגיעות אליו.

 

זמני ביטול שיעור
 

במידה והתלמיד הזין אמצעי תשלום לאתר וסיכם על קיום מועד לשיעור עם המורה:

 • התלמיד יכול לבטל את השיעור למעלה מ-24 שעות לפני מועד השיעור ללא ביצוע תשלום וזאת ע"י פניה ישירה למורה הרלוונטי.
 • במידה והתלמיד יבטל את השיעור פחות מ-24 שעות לפני מועד תחילתו, המורה רשאי לגבות תשלום בעבור מחצית ממחיר השיעור.
 • במידה והתלמיד יבטל את השיעור פחות משעה לפני מועד תחילתו, המורה רשאי לגבות תשלום מלא בעבור השיעור.

בכל מקרה, צוות האתר אינו אחראי לביטולי שיעורים וכן לתשלומים שיבוצעו בעקבות ביטולי שיעורים, והאחריות לנושא הינה של המורה מול התלמיד הרלוונטי.

 

העברת שיעור אונליין לשיעור פנים מול פנים (פרונטלי)
 

ככלל, יש לבצע שיעור שנקבע דרך מערכת האונליין אך ורק דרך המחשב בשימוש במערכת של האתר.
אין להעביר את השיעור לביצוע פנים מול פנים (פרונטלי) ללא אישור בכתב מצוות האתר.

במידה ושיעור שנקבע דרך מערכת האונליין מבוצע פנים מול פנים, התשלום על השיעור שהוזמן וכן התשלום על השיעורים העתידיים של אותו תלמיד עם המורה, יבוצעו אך ורק דרך מערכת הסליקה של פאיימי ויחויבו בעמלה (תנאי השימוש של חברת פאיימי)
 

מערכת ההודעות של שיעורי האונליין
 

מערכת ההודעות של שיעורי האונליין משמשת ככלי תקשורת בין התלמיד למורה לפני ואחרי קביעת השיעור.

אין לפנות למורים באמצעות דרכי יצירת הקשר כאמור אלא לצורך השירותים שמספקים אותם מורים, כפי שהם מתפרסמים בשירות.

אין לפנות למורים כאמור באמצעות פרטים אלה לצורך כל נושא אחר שאינו השירותים המפורסמים על-ידם.

אין להשתמש במערכת ההודעות לצורך משלוח מסרים מסחריים או פרסומיים, הודעות דרושים וכיו"ב.

אין להעביר דרך מערכת ההודעות דרכי התקשרות כלשהם כגון מייל,טלפון או כל אמצעי התקשרות אחר של שני הצדדים.

חלק מההודעות שעוברות דרך מערכת ההודעות נקראות ע"י מפעילת השירות לטובת בקרה על איכות ושיפור השירות.

מפעילת השירות שומרת לעצמה את הזכות למחוק ולשנות הודעות שנכתבו בניגוד להנחיות אלו.

מפעילת השירות שומרת לעצמה את הזכות לחסום משתמשים שיפעלו בניגוד להנחיות אלו.
 

התמורה עבור שיעור האונליין
 

התמורה עבור שיעור האונליין תיגבה על-ידי מערכת הסליקה (פאיימי) מהתלמיד ותועבר ישירות למורה על-ידי מערכת הסליקה זמן סביר לאחר סיום השיעור, בניכוי עמלה בשיעור 20% מהתמורה המוסכמת.

התשלום יבוצע ע"י חברת פאיימי לפי תעריף המורה ומשך השיעור. חברת פאיימי payme הינה חברת סליקה.

התמורה משולמת על ידי התלמיד למורה ותיגבה, עבור השירותים הניתנים לתלמיד, באמצעות כרטיס אשראי שאת פרטיו המלאים יהיה עליו למסור לחברת הסליקה פאיימי או באמצעות דרכי חיוב אחרות ונוספות כפי שיהיו זמינות במסגרת השירות, מעת לעת ולפי שיקול דעתה של מפעילת השירות.
הפניית מפעילת השירות לחברת הסליקה פאיימי או לאמצעי חיוב אחרים, נועדו לשם הקלת התשלום והגבייה בין התלמידים למורים ומפעילת השירות אינה צד לתשלומים אלו כלל.

על-מנת להעביר את התמורה למורה, בניכוי העמלה כאמור, יידרש המורה למסור לחברת הסליקה פאיימי את המידע הנדרש לצורך העברת התשלום ובכלל זה פרטי חשבון בנק, סניף, צילום תעודת זהות ישראלית ופרטים נוספים לפי הסכם ותנאי השימוש של חברת פאיימי. ללא מסירת הפרטים הללו לא נוכל להעביר את התמורה המוסכמת למורה. למורה לא תהיה כל טענה או תביעה כלפי מפעילת השירות בגין אי-העברת התמורה, במידה ומסר למפעילת השירות פרטים שגויים או חסרים לצורך העברת התמורה.

הן תשלום התמורה על-ידי התלמיד והן העברת התמורה למורה עשויות להיות כרוכות בעמלות שונות שייגבו על-ידי מפעילי שירות הסליקה או התשלום הרלבנטיים ובהתאם לתנאי השירות של אותם ספקים חיצוניים. אתה נושא באחריות הבלעדית לשאת בעמלות אלה, ככל הנדרש.

מפעילת השירות רשאית להפסיק את השימוש באמצעי תשלום כלשהו בשירות, להתיר תשלום באמצעים נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי אשראי או אמצעי תשלום הזמינים בשירות. בכל מקרה, אין להשתמש באמצעי תשלום שאינו שייך לך וללא הרשאות הנדרשות.

מפעילת השירות רשאית להסיר מורים ותלמידים מהשירות על סמך שיקול דעתה הבלעדי.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר בזאת כי המידע המוצג ב"יומן המורה" המפרט אודות סך העסקאות וכן תאריכי עסקאות וסכומן שביצע המנוי, מתבסס על מידע ונתונים שמתקבלים מחברת פאיימי, הינו באחריות פאיימי בלבד ולמפעילת השירות אין כל אחריות למידע המוצג ו/א לנכונותו וכי בכל שאלה ו\או הבהרה יש לפנות לחברת פאיימי במייל [email protected] 

קבלת תשלום ישירות מהתלמיד

המורה רשאי לגבות את התשלום ישירות מהתלמיד ובתנאי שעדכן את שיטת התשלום בשיעור הרלוונטי וקיבל אישור מערכת.
לצורך גביית העמלה, המורה יידרש להוסיף אמצעי תשלום בחשבון.
תשלום העמלה על שיעורים אלו יבוצע מאמצעי התשלום של המורה, באופן מרוכז, ב-5 לחודש העוקב.

שירות שיעורי האונליין יהיה כפוף בכל עת לתנאים אלה ולהוראות המסמכים המחייבים ובכלל זאת פרק האחריות והפרק העוסק בתוכן גולשים באתר.

מפעילת השירות אינה מתחייבת שהשיעורים שיינתנו על-ידי המורים יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדוייקים, או יהלמו את ציפיות ודרישות התלמיד שקבע את השיעור. מפעילת השירות לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהשיעור או מההסתמכות על הנושאים שהועברו בשיעור, או על שביעות רצונך מהשיעור שניתן. כל האחריות לשיעורים שמועברים ע"י המורים חלה על המורים ועליהם בלבד.
מפעילת השירות אינה צד להתקשרות בין התלמיד והמורה ביחס לשירות שיעורי האונליין וכל התקשרות, כולל התשלום, בין תלמיד לבין אילו מהמורים נעשית באופן ישיר בין כל תלמיד למורה הרלבנטי.

 

באחריות המורה לספק קבלה ו/או חשבונית מס לתלמיד על ביצוע התשלום לכל שיעור כנדרש בחוק.
מפעילת השירות אינה אחראית בכול אופן להמצאת קבלה ו/או חשבונית מס ו/או כול אישור הנדרש על פי הוראות החוק בגין מתן שירותים.

 

הזמנת שיעורים פרונטליים (מסלול לימוד נעים)

השירות כולל גם אפשרות חדשה של הזמנת שיעורים פרונטליים בין משתמשי השירות ("שירות הזמנת שיעורים פרונטליים").

במסגרת שירות הזמנת שיעורים פרונטליים, יתאפשר לתלמידים רשומים לקבוע שיעור שמבוצע פנים מול פנים בבית המורה, בית התלמיד או בכל מיקום מוסכם ע"י הצדדים ("השיעור"). השירות כרוך בתשלום.

מידע נוסף ביחס לשירות זה תוכל למצוא בעמוד הרלבנטי בגוף השירות.
 

איך פועל שירות הזמנת שיעור פרונטלי?
 

לכל מורה שנרשם לשירות יש פרופיל יעודי המכיל יומן עם שעות פעילות ומועדים פנויים, תחומי השיעור ומחיר עבור שעת לימוד.

כל תלמיד רשום רשאי לקבוע שיעור פרונטלי באחד מהמועדים הפנויים המופיעים ביומן המורה.

לאחר קביעת שיעור ע"י התלמיד, מפעילת השירות תעביר למורה הודעה על קביעת השיעור לפי שיקול דעתה הבלעדי.

המורה יצור קשר עם התלמיד בנוגע לנושאי השיעור. יתכן והמורה יבקש מהתלמיד הסברים, קבצים וכל חומר אחר הדרוש להכנת השיעור ו/או לוודא שאכן המורה בקיא בנושאי השיעור.

במידה והמורה יכול להעביר את השיעור במועד שנקבע, יועבר השיעור במועד זה.

המורה מתחייב שכל השיעורים עם התלמיד יופיעו ביומן של המורה באתר והתשלום עבורם יבוצע דרך חברת פאיימי.

למפעילת השירות אין אחריות בנוגע לתוכן המוצג על ידי המורה ואינה אחראית על התנהגות המורה או התלמיד. מפעילת השירות הינה רק מקשרת בין המורה והתלמיד ואינה מפקחת בכלל על השיעורים הפרונטליים ועל כן לא תחול כל אחריות על מפעילת השירות בקשר ליחסים בין המורה לתלמיד, וכל אחד מהם מוותר באופן סופי ומוחלט על כל טענה בקשר לכך.
המורה מתחייב כי לא ירשום פרטי התקשרות כלשהם (מייל, טלפון או כל אמצעי תקשורת אחר) בפרופיל המורה למעט בשדות המיועדים לכך.
 

שינוי מועד שיעור
 

במידה ומועד השיעור לא מתאים לאחד הצדדים, באחריותם לקבוע מועד חלופי שיתאים לשניהם.

באחריות המורה לעדכן ביומן שלו באתר את מועד השיעור החדש שנקבע.
 

ביטול שיעור
 

במידה ולא ניתן לבצע את השיעור ולא ניתן להזיז את השיעור למועד חלופי, השיעור יבוטל.
באחריות המורה לעדכן את צוות האתר בביטול של כל שיעור ולפרט את סיבת הביטול.
לתלמיד ולמורה לא תהיה כל טענה בנוגע לביטול של שיעור.

מפעילת השירות שומרת לעצמה את הזכות להסיר מתוצאות החיפוש מורה אשר מבטל מספר גבוה של פניות תלמידים, בין היתר במקרים הבאים:

 • מורה אשר מבטל למעלה מ-5 פניות ברצף.
 • מורה אשר מבטל למעלה מ-70 אחוזים מהפניות שמגיעות אליו.

 

זמני ביטול שיעור
 

במידה והתלמיד הזין אמצעי תשלום לאתר וסיכם על קיום מועד לשיעור עם המורה:

 • התלמיד יכול לבטל את השיעור למעלה מ-24 שעות לפני מועד השיעור ללא ביצוע תשלום וזאת ע"י פניה ישירה למורה הרלוונטי.
 • במידה והתלמיד יבטל את השיעור פחות מ-24 שעות לפני מועד תחילתו, המורה רשאי לגבות תשלום בעבור מחצית ממחיר השיעור.
 • במידה והתלמיד יבטל את השיעור פחות משעה לפני מועד תחילתו, המורה רשאי לגבות תשלום מלא בעבור השיעור.

בכל מקרה, צוות האתר אינו אחראי לביטולי שיעורים וכן לתשלומים שיבוצעו בעקבות ביטולי שיעורים, והאחריות לנושא הינה של המורה מול התלמיד הרלוונטי.

 

מערכת ההודעות של השיעורים הפרונטליים

מערכת ההודעות של השיעורים הפרונטליים משמשת ככלי תקשורת בין התלמיד למורה לפני ואחרי קביעת השיעור.

אין לפנות למורים באמצעות דרכי יצירת הקשר כאמור אלא לצורך השירותים שמספקים אותם מורים, כפי שהם מתפרסמים בשירות.

אין לפנות למורים כאמור באמצעות פרטים אלה לצורך כל נושא אחר שאינו השירותים המפורסמים על-ידם.

אין להשתמש במערכת ההודעות לצורך משלוח מסרים מסחריים או פרסומיים, הודעות דרושים וכיו"ב.

אין להעביר דרך מערכת ההודעות דרכי התקשרות כלשהם כגון מייל,טלפון או כל אמצעי התקשרות אחר של שני הצדדים.

חלק מההודעות שעוברות דרך מערכת ההודעות נקראות ע"י מפעילת השירות לטובת בקרה על איכות ושיפור השירות.

מפעילת השירות שומרת לעצמה את הזכות למחוק ולשנות הודעות שנכתבו בניגוד להנחיות אלו.

מפעילת השירות שומרת לעצמה את הזכות לחסום משתמשים שיפעלו בניגוד להנחיות אלו.
 

מעבר מסלול

מעבר מורה למסלול פרונטלי אחר (פרו, הפניית תלמידים) יתאפשר רק למורה, אשר לא ביצע שיעורים במסגרת המסלול, בארבעת החודשים הקודמים למועד המעבר.

 

התמורה עבור השיעורים הפרונטליים
 

התמורה עבור השיעורים הפרונטליים תיגבה על-ידי מערכת הסליקה (פאיימי) מהתלמיד ותועבר ישירות למורה על-ידי מערכת הסליקה זמן סביר לאחר סיום השיעור בניכוי עמלת סליקה מהתמורה המוסכמת. 
עמלת הסליקה היא 20% ממחירו של כל שיעור שיבוצע עם התלמיד.

התשלום יבוצע ע"י חברת פאיימי לפי תעריף המורה ומשך השיעור. חברת פאיימי payme הינה חברת סליקה.

התמורה משולמת על ידי התלמיד למורה ותיגבה, עבור השירותים הניתנים לתלמיד, באמצעות כרטיס אשראי שאת פרטיו המלאים יהיה עליו למסור לחברת הסליקה פאיימי או באמצעות דרכי חיוב אחרות ונוספות כפי שיהיו זמינות במסגרת השירות, מעת לעת ולפי שיקול דעתה של מפעילת השירות.
הפניית מפעילת השירות לחברת הסליקה פאיימי או לאמצעי חיוב אחרים, נועדו לשם הקלת התשלום והגבייה בין התלמידים למורים ומפעילת השירות אינה צד לתשלומים אלו כלל.

על-מנת להעביר את התמורה למורה, בניכוי העמלה כאמור, יידרש המורה למסור לחברת הסליקה פאיימי את המידע הנדרש לצורך העברת התשלום ובכלל זה פרטי חשבון בנק, סניף, צילום תעודת זהות ישראלית ופרטים נוספים לפי הסכם ותנאי השימוש של חברת פאיימי. ללא מסירת הפרטים הללו לא נוכל להעביר את התמורה המוסכמת למורה. למורה לא תהיה כל טענה או תביעה כלפי מפעילת השירות בגין אי-העברת התמורה, במידה ומסר למפעילת השירות פרטים שגויים או חסרים לצורך העברת התמורה.

הן תשלום התמורה על-ידי התלמיד והן העברת התמורה למורה עשויות להיות כרוכות בעמלות שונות שייגבו על-ידי מפעילי שירות הסליקה או התשלום הרלבנטיים ובהתאם לתנאי השירות של אותם ספקים חיצוניים. אתה נושא באחריות הבלעדית לשאת בעמלות אלה, ככל הנדרש.

מובהר בזאת, כי מפעילת השירות אינה אחראית לתשלומים שנעשים בקשר לשיעורים הפרונטליים ומסירה מעצמה כל אחריות בקשר לכך וכל אחד מהצדדים, המורה והתלמיד, מוותרים בזאת באופן סופי ומוחלט, על כל טענה בעניין זה כלפי מפעילת השירות.

מפעילת השירות רשאית להפסיק את השימוש באמצעי תשלום כלשהו בשירות, להתיר תשלום באמצעים נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי אשראי או אמצעי תשלום הזמינים בשירות. בכל מקרה, אין להשתמש באמצעי תשלום שאינו שייך לך וללא הרשאות הנדרשות.

מפעילת השירות רשאית להסיר מורים ותלמידים מהשירות על סמך שיקול דעתה הבלעדי.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר בזאת כי המידע המוצג ב"יומן המורה" המפרט אודות סך העסקאות וכן תאריכי עסקאות וסכומן שביצע המנוי, מתבסס על מידע ונתונים שמתקבלים מחברת פאיימי, הינו באחריות פאיימי בלבד ולמפעילת השירות אין כל אחריות למידע המוצג ו/א לנכונותו וכי בכל שאלה ו\או הבהרה יש לפנות לחברת פאיימי במייל [email protected] 

 

קבלת תשלום ישירות מהתלמיד

המורה רשאי לגבות את התשלום ישירות מהתלמיד ובתנאי שעדכן את שיטת התשלום בשיעור הרלוונטי וקיבל אישור על כך מהמערכת.
לצורך גביית העמלה, המורה יידרש להוסיף אמצעי תשלום בחשבון.
תשלום העמלה על שיעורים אלו יבוצע מאמצעי התשלום של המורה, באופן מרוכז, ב-5 לחודש העוקב.

שירות הזמנת שיעור פרונטלי יהיה כפוף בכל עת לתנאים אלה ולהוראות המסמכים המחייבים ובכלל זאת פרק האחריות והפרק העוסק בתוכן גולשים באתר.

מפעילת השירות הינה פלטפורמה שיווקית/פרסומית בלבד והינה מקשרת בלבד בין המורה לתלמיד והיא אינה מתחייבת שהשיעורים שיינתנו על-ידי המורים יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדוייקים, או יהלמו את ציפיות ודרישות התלמיד שקבע את השיעור. מפעילת השירות לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהשיעור או מההסתמכות על הנושאים שהועברו בשיעור, או על שביעות רצונך מהשיעור שניתן. כל האחריות לשיעורים שמועברים ע"י המורים חלה על המורים ועליהם בלבד.
מפעילת השירות אינה צד להתקשרות בין התלמיד והמורה ביחס לשירות הזמנת השיעורים הפרונטליים וכל התקשרות, כולל התשלום, בין תלמיד לבין אילו מהמורים נעשית באופן ישיר בין כל תלמיד למורה הרלבנטי.

 

מובהר כי מפעילת השירות איננה מבצעת סינון כלשהו של המורים ו/או התלמידים ואינה מבצעת כל בדיקה של פרופיל נותני השירותים העושים שימוש באתר ו/או יתר המשתמשים באתר והעושה שימוש באתר ו/או בשירות עושה כן על אחריותו הבלעדית.
מפעילת השירות ממליצה לתלמיד העושה שימוש באתר שלא להיפגש עם מורה אשר אינו מוכר לתלמיד, בבית המורה.

 

באחריות המורה לספק קבלה ו/או חשבונית מס לתלמיד על ביצוע התשלום לכל שיעור כנדרש בחוק.
מפעילת השירות אינה אחראית בכול אופן להמצאת קבלה ו/או חשבונית מס ו/או כול אישור הנדרש על פי הוראות החוק בגין מתן שירותים.

 

מסלול הפניית תלמידים

מפעילת השירות, חברת לימוד נעים בע"מ (להלן: "מפעילת השירות"), מציעה שירות ייחודי במסלול הפניית תלמידים (להלן: "שירות הפניית תלמידים" ו/או "השירות").
במסגרת השירות, יתאפשר לתלמידים רשומים לקבוע שיעור שמבוצע פנים מול פנים בבית המורה, בית התלמיד או בכל מיקום מוסכם ע"י התלמיד והמורה ("השיעור"). השירות כרוך בתשלום.

מידע נוסף ביחס לשירות זה תוכל למצוא בעמוד הרלבנטי בגוף השירות.
 

איך פועל שירות הפניית תלמידים?
 

לכל מורה שנרשם לשירות יש פרופיל ייעודי המכיל יומן עם שעות פעילות ומועדים פנויים, תחומי השיעור ומחיר עבור שעת לימוד.
כל תלמיד רשום רשאי לקבוע שיעור באחד מהמועדים הפנויים המופיעים ביומן המורה.
לאחר קביעת שיעור ע"י התלמיד, מפעילת השירות תעביר למורה הודעה על קביעת השיעור ("הפניית התלמיד") לפי שיקול דעתה הבלעדי.
הפניית התלמיד תופיע ביומן המורה באתר כאשר פרטי התלמיד מוסתרים.
המורה מתחייב כי לא ירשום פרטי התקשרות כלשהם (מייל, טלפון או כל אמצעי תקשורת אחר) בפרופיל המורה למעט בשדות המיועדים לכך.

המורה יכול לחשוף את פרטי התלמיד דרך ההפניה ביומן - חשיפת פרטי התלמיד משמעותה אישור קבלת הפניית התלמיד ע"י המורה ("אישור ההפנייה").
המורה יצור קשר עם התלמיד בנוגע לנושאי השיעור. יתכן והמורה יבקש מהתלמיד הסברים, קבצים וכל חומר אחר הדרוש להכנת השיעור ו/או לוודא שאכן המורה בקיא בנושאי השיעור.
התשלום על הפניית התלמיד ("התשלום"), בגובה מחיר שעת לימוד, ייגבה מהמורה ויבוצע 5 ימים לאחר אישור ההפנייה ע"י המורה.

במידה והפניית התלמיד אינה רלוונטית, מהסיבות המצויינות בהמשך, על המורה להגיש בקשה לביטול הפניית התלמיד דרך יומן השיעורים באתר ("ביטול ההפנייה").

על בקשת ביטול ההפנייה להיות מוגשת לא יאוחר מ-7 ימים ממועד התשלום וימסרו בה הסיבות לביטול ההפניה.

המורה יהיה רשאי לבטל הפניה בגין הסיבות הבאות בלבד:

 1. המורה לא מעביר את החומר שביקש התלמיד.
 2. המורה לא מעביר שיעורים באזור שבו ביקש התלמיד.

ביטול של שיעור ספציפי מכל סיבה שהיא לא יהווה עילה לביטול ההפניה.
המורה יחויב במלוא עלות ההפניה, עקב שיעור שנקבע ובוטל ו/או לא נקבע עקב אי זמינות המורה בשעות אשר הוצגו על ידו כזמינות ו/או עקב ביטול השיעור ע"י התלמיד ו/או מכל סיבה אחרת.

לתלמיד ולמורה לא תהיה כל טענה כפלי מפעילת השירות בנוגע לביטול של שיעור או הפניה.

למפעילת השירות אין אחריות בנוגע לתוכן המוצג על ידי המורה ואינה אחראית על התנהגות המורה ו/או התלמיד ועל כן לא תחול כל אחריות על מפעילת השירות בקשר ליחסים בין המורה לתלמיד ולתלמיד ו/או למורה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ממפעילת השירות בהקשר זה.

מפעילת השירות הינה רק מקשרת בין המורה והתלמיד ואינה מפקחת בכלל על השיעורים ותכניהם, ולתלמיד ו/או למורה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ממפעילת השירות בקשר לאיכות התכנים, נכונותם ו/או התאמתם לצרכי התלמיד ו/או לתכנית הלימוד ועל כן לא תחול כל אחריות על מפעילת השירות בקשר ליחסים בין המורה לתלמיד, וכל אחד מהם מוותר באופן סופי ומוחלט על כל טענה בקשר לכך.
 

מערכת ההודעות של שירות הפניית התלמידים
 

מערכת ההודעות של הפניית התלמידים משמשת ככלי תקשורת בין התלמיד למורה לפני ואחרי קביעת השיעור.
אין לפנות למורים באמצעות דרכי יצירת הקשר כאמור אלא לצורך השירותים שמספקים אותם מורים, כפי שהם מתפרסמים בשירות.
אין לפנות למורים כאמור באמצעות פרטים אלה לצורך כל נושא אחר שאינו השירותים המפורסמים על-ידם.
אין להשתמש במערכת ההודעות לצורך משלוח מסרים מסחריים או פרסומיים, הודעות דרושים וכיו"ב.
אין להעביר דרך מערכת ההודעות דרכי התקשרות כלשהם כגון מייל,טלפון או כל אמצעי התקשרות אחר של שני הצדדים.
חלק מההודעות שעוברות דרך מערכת ההודעות נקראות ע"י מפעילת השירות לטובת בקרה על איכות ושיפור השירות.
אין להעביר באמצעות מערכת ההודעות מידע ו/או פרטים אישיים ו/או מידע הנוגע לצנעת הפרט של המשתמש ו/או של צד שלישי כלשהו.
מפעילת השירות שומרת לעצמה את הזכות למחוק ולשנות הודעות שנכתבו בניגוד להנחיות אלו.
מפעילת השירות שומרת לעצמה את הזכות לחסום משתמשים שיפעלו בניגוד להנחיות אלו.
למשתמש אשר לא יפעל בהתאם לתנאי השימוש במערכת ההודעות הנ"ל לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ממפעילת השירות בקשר לפגיעה בפרטיות שנגרמה לו כתוצאה משימוש במערכת ההודעות.

 

התשלום על השיעורים יבוצע לפי בחירת המורה והתלמיד באופן עצמאי
 

מובהר ומוסכם כי ההתקשרות בין התלמיד למורה הינה התקשרות עצמאית שאינה קשורה למפעילת השירות. התשלום למורה יבוצע לפי הסכמת המורה והתלמיד באופן עצמאי.

מובהר בזאת, כי מפעילת השירות אינה אחראית לתשלומים שנעשים בקשר לשיעורים ומסירה מעצמה כל אחריות בקשר לכך וכל אחד מהצדדים, המורה והתלמיד, מוותרים בזאת באופן סופי ומוחלט, על כל טענה בעניין זה כלפי מפעילת השירות.
מפעילת השירות רשאית להפסיק את השימוש באמצעי תשלום כלשהו בשירות, להתיר תשלום באמצעים נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי אשראי או אמצעי תשלום הזמינים בשירות. בכל מקרה, אין להשתמש באמצעי תשלום שאינו שייך למשתמש וללא הרשאות הנדרשות.

מפעילת השירות רשאית להסיר מורים ותלמידים מהשירות על סמך שיקול דעתה הבלעדי.
שירות הפניית התלמידים יהיה כפוף בכל עת לתנאים אלה ולהוראות המסמכים המחייבים ובכלל זאת פרק האחריות והפרק העוסק בתוכן גולשים בשירות (בהמשך מסמך זה).

מפעילת השירות שומרת לעצמה את הזכות להסיר מורים שלא מאשרים הפניות, לא יוצרים קשר עם התלמיד לאחר קבלת ההפנייה, מבטלים הפניות, מתנהלים בצורה שאינה בהתאם לתנאי השימוש באתר ו/או בניגוד להוראות כל דין, מקבלים תלונות מתלמידים או מכל סיבה אחרת שמפעילת השירות תראה לנכון.
 

מפעילת השירות אינה מתחייבת שהשיעורים שיינתנו על-ידי המורים יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדוייקים, או יהלמו את ציפיות ודרישות התלמיד שקבע את השיעור. מפעילת השירות לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהשיעור או מההסתמכות על הנושאים שהועברו בשיעור, או על שביעות רצונך מהשיעור שניתן. כל האחריות לשיעורים שמועברים ע"י המורים חלה על המורים ועליהם בלבד. מפעילת השירות אינה צד להתקשרות בין התלמיד והמורה ביחס לשירות הפניית התלמידים וכל התקשרות בין תלמיד לבין אילו מהמורים נעשית באופן ישיר בין כל תלמיד למורה הרלבנטי.
 

באחריות המורה לספק קבלה ו/או חשבונית מס לתלמיד על ביצוע התשלום לכל שיעור כנדרש בחוק.
מפעילת השירות אינה אחראית בכול אופן להמצאת קבלה ו/או חשבונית מס ו/או כול אישור הנדרש על פי הוראות החוק בגין מתן שירותים.

 

תוכן גולשים בשירות

מרבית התכנים בשירות מוזנים אליו על-ידי משתמשיו הרשומים, ובכלל זאת המידע בכל עמודי המורים בשירות, תגובות וביקורות התלמידים ועוד. תכנים אלו מתפרסמים באזורים המיועדים לכך בשירות - בין כשלעצמם, באזורים המיועדים לתכני המורים או התלמידים בלבד, ובין ביחד עם תכנים מטעמה של מפעילת השירות. מסירת תכנים לפרסום בשירות אינה מקנה לך זכות לדרוש שהתכנים יפורסמו או יוסיפו להתפרסם.

לעיתים ולפי שיקול דעתנו, תכנים שתטען לפרסום בשירות יהיו כפופים לבדיקה ראשונית של מפעילת השירות. עצם משלוח התוכן למפעילת השירות אינו מחייב את מפעילת השירות לפרסם את התוכן ששלחת. מפעילת השירות רשאית, אך איננה חייבת לפרסם בשירותים את תכניך. היא תעשה זאת בהתאם למיטב שיקול דעתה המקצועי.

מפעילת השירות מעודדת את חופש הביטוי ואת קיומו של דיון פורה בשירות, תוך השתתפות פעילה שלך ושל יתר המשתמשים. יחד עם זאת, על מנת לאפשר את קיומו של שיח תרבותי וענייני ולמנוע ניצול לרעה של האפשרויות הפתוחות בפניך להתבטא בשירות (ובכלל זאת תגובות התלמידים על המורים), רשאית מפעילת השירות לבדוק את התכנים הללו לפני פרסומם, אך היא אינה חייבת לעשות כן. בדיקות כאלה עשויות להיעשות על-ידי מפעילת השירות באופן מדגמי, אך ורק כדי לנסות ולמנוע פרסום תכנים שהם בלתי חוקיים או פוגעניים על פניהם ובלא צורך בהפעלת שיקול דעת משפטי.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מפעילת השירות תהיה רשאית להסיר תכנים ו/או ביקורת, על פי שיקול דעתה הבלעדי ו/או בעקבות בקשה של צד שלישי.

בעת שיגור תכנים באמצעות השירות או מסירת תכנים לפרסום בשירות, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום, או השיגור כאמור. עליך להקפיד שתכנים כאלה יהיו חוקיים. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, נאסר עליך לפרסם, לטעון ולפרסם בשירות, או לשגר באמצעות השירות, את התכנים הבאים -

 • כל תוכן שהוא שקרי, מטעה או מסולף;
   
 • כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן - לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר וסודות מסחריים;
   
 • כל תוכן פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה;
   
 • כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
   
 • כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב (וירוס), לרבות תוכנות עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב;
   
 • סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט, יישומים או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;
   
 • כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב;
   
 • כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;
   
 • כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;
   
 • כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי;
   
 • כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית;
   
 • כל תוכן העלול להטעות צרכן;
   
 • כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי, שאינו קשור למפעילת השירות ו/או לשירותיה ו/או הכולל מידע הנוגע במישרין למורים המפרסמים את השיעורים הפרטיים שהם מעבירים;
   
 • כל תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט.
   

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מורה או כל משתמש המעלה לאתר כל תוכן, לרבות לימודי, הסברי וחינוכי, מתחייב כי תוכן זה הוא תוכן מקורי שלו, ואין בהעלאת התוכן משום הפרה של זכויות יוצרים ו/או קניין רוחני של צד שלישי כלשהו.
מובהר בזאת כי מפעילת השירות לא תשא בכל אחריות בגין תוצאות העלאת תוכן זה לאתר.
הנך מתחייב לשפות את מפעילת השירות, עם דרישתה הראשונה, בגין כל הוצאה שתוציא ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או טענה שיטענו נגדה בקשר עם הפרת זכויות יוצרים ו/או קניין רוחני.

הודעות על טענות בנושא הפרת זכויות יוצרים יש לשלוח ל[email protected]

מפעילת השירות תטפל בפניות בנושא הפרת זכויות לכאורה ותנקוט בצעדים הנדרשים על פי כל דין. 
עם קבלת פניות, ובכפוף לדין החל, תפעל מפעילת האתר להסיר או למנוע גישה לכל תוכן שיימצא מפר זכויות מוגנות או שיימצא כי הוא מהווה פעילות מפרת חוק, ומפעילת השירות תפעל להסיר או למנוע גישה לכל אזכור או קישור לתוכן שימצאו מפרי זכויות מוגנות או מפרי חוק.

מפעילת השירות רשאית לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר כל תוכן שמסרת לפרסום, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות בכל עת שתמצא כי הפרת את תנאי המסמכים המחייבים או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע באפשרויות השימוש הניתנות בשירות, במשתמשים בו, במפעילת השירות או במי מטעמה. במקרה זה, מפעילת השירות תהיה רשאית גם למנוע ממך פרסום תכנים נוספים בשירות. הוראות המסמכים המחייבים מוסיפות על זכויות מפעילת השירות לפי כל דין.

החליטה מפעילת השירות לפרסם או להציג תוכן שמסרת – רשאית היא לערוך כל תוכן כזה לפי שיקול דעתה ובכלל זה לקצרו. מפעילת השירות אינה מחויבת לציין את שמך כמקור התוכן שמסרת, אך היא רשאית לעשות כן לפי שיקול דעתה והנך מוסר את הסכמתך לכך.

למעט מקומות בהם תינתן הודעה אחרת, התכנים שתמסור לפרסום בשירות יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט, או לכל הפחות למשתמשים אחרים בשירות. נהג בתבונה ובזהירות במסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת או מספר טלפון) וכן בתגובות ובפניות שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש בשירות או פרסום איזה מפרטיך. זכור - עליך לנהוג במסירת התכנים ובפניות אליך לפחות באותה מידה של זהירות שאתה נוקט ביצירת קשר שאינה נעשית באמצעות האינטרנט.
 

מפעילת השירות מעודדת אותך להתייחס בזהירות ובביקורתיות לתכנים המתפרסמים באינטרנט ובכלל זה לתכנים שמפרסמים משתמשים אחרים בשירות, בין אם מורים ובין אם תלמידים. תכנים שנמסרו על-ידי משתמשים אינם מתפרסמים מטעמה של מפעילת השירות ולפיכך היא אינה אחראית למהימנותם, אמינותם, דיוקם או שלמותם ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.
 

מפעילת השירות רשאית לעשות כל שימוש בהקלטות השיעורים, ללא צורך ברשות התלמיד או המורה.

 

קישורים

תמצא בשירות קישורים (לינקים) לעמודים שונים באינטרנט ובכלל זה קישורים למוסדות לימוד שונים, לאתרי אינטרנט של מורים המוצגים בשירות ועוד. הקישורים מאפשרים לך למצוא תכנים המתפרסמים באינטרנט. ברובם המכריע של המקרים תכנים אלה אינם מתפרסמים על ידי מפעילת השירות, או מטעמה ומפעילת השירות איננה שולטת או מפקחת עליהם. העובדה שהשירות מקשר לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמת מפעילת השירות לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בהם. יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. מפעילת השירות אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.
 

מפעילת השירות איננה מתחייבת כי הקישורים שימצאו בשירות יהיו תקינים ויובילו אותך לעמוד אינטרנט פעיל והיא רשאית להסיר מהשירות קישורים שנכללו בו בעבר ולהוסיף או להסיר קישורים חדשים, לפי שיקול דעתה המוחלט.

 

פרטיות

מפעילת השירות מכבדת את פרטיותך בעת השימוש בשירות. מדיניות הפרטיות של השירות מהווה חלק בלתי נפרד מהמסמכים המחייבים. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתחזור ותעיין בה מעת לעת.

 

תכנים מסחריים

מפעילת השירות עשויה להציב בשירות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים המבקשים להציע למכירה מוצרים או שירותים ובכלל זה מידע שמקורו בתומכים ונותני חסות, העשוי ללבוש אופי מסחרי.

מפעילת השירות לא תישא בכל אחריות לתכנים המסחריים שיפורסמו בשירות מטעם צדדים שלישיים. מפעילת השירות אינה כותבת, בודקת, מוודאת או עורכת את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום תכנים מסחריים בשירות אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.
 

כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים בשירות תסוכם ישירות בינך לבין המפרסם. מפעילת השירות איננה צד לכל עסקה כזו ולא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים בשירות או ירכשו באמצעותם.

 

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני ובכלל זה זכויות היוצרים באתר, ביישומון, בשיעורים ובשירותים המוצעים בהם ובכל תוכן הכלול בהם (למעט תכנים הנמסרים לפרסום על ידך ועל ידי יתר המשתמשים בשירות) הינן של מפעילת השירות בלבד, או של צדדים שלישיים אחרים, שהתירו למפעילת השירות להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי, בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש ממפעילת השירות או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).

סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים בשירות (ככל שישנם) הם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.
 

מפעילת השירות אינה טוענת לבעלות בתכנים שאתה מוסר לפרסום בשירות או באמצעותו. כאשר אתה מוסר תכנים לפרסום בשירות, אתה מאשר בעצם מסירתם לפרסום כי אתה בעל מלוא הזכויות בהם וכי הנך רשאי למוסרם לפרסום. אם אינך היוצר או בעל הזכויות בתכנים שאתה מוסר לפרסום, אתה מאשר שהנך בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לך למסור את התכנים לפרסום ולתת בהם זכויות שימוש. מפעילת השירות לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהפרת זכויות של בעלי הזכויות בתכנים. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של תכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את מפעילת השירות בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.
 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ככל ואתה מוסר צילומים או סרטוני וידאו לפרסום במסגרת השירות, אתה מצהיר ומאשר כי קיבלת את הסכמתם כדין של כל המצולמים במסגרת הפרסום (וככל ומדובר במצולמים קטינים – את הסכמת הוריהם או נציגיהם החוקיים), בין היתר ביחס לצילומם, השימוש בדמותם ובזהותם במסגרת השירות והשימוש בצילומים או סרטוני הווידאו המציגים אותם בהתאם לרישיון שהענקת למפעילת השירות כאמור להלן.
 

במסירת התכנים לפרסום אתה מקנה למפעילת השירות רישיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להעמיד לרשות לציבור, לשדר, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתה, בשירות ובכל נגזרת שלו, בכל מדיה שהיא ו/או בכל מסגרת אחרת, בין אם אלקטרונית ובין אם מודפסת. כאמור, רישיון זה ניתן למפעילת השירות ללא מתן תמורה כלשהיא, לרבות אזכור ('קרדיט'), תמלוגים או טובות הנאה אחרות.

 

הסרת תכנים מהשירות

מפעילת השירות מכבדת את זכויותיהם של אחרים, לרבות זכויות הקניין הרוחני של צדדים שלישיים כמו גם את זכותם לשם טוב ולפרטיות. אם הנך סבור כי תוכן כלשהו המתפרסם בשירות פוגע בזכויות כלשהן הנתונות לך, הנך מוזמן ומתבקש ליידע את מפעילת השירות על כך מיידית בכתב, באמצעות פרטי יצירת הקשר המצוינים בתנאים אלה. צעדים שיינקטו על-ידי מפעילת השירות, ככל שינקטו, בהסתמך על מידע שיועבר לידיה, לא יהוו הוכחה להפרת זכות כלשהי והם יינקטו בהתאם להוראות הדין או בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי אף לפנים משורת הדין.

 

אחריות

בכל מקום במסמכים המחייבים בו מפורטת אחריותה של מפעילת השירות, תהיה הכוונה גם לאחריותם של עובדיה, מנהליה והפועלים מכוחה או בשמה.

השימוש באתר, ביישומון ובכל תוכן, בשיעורים פנים מול פנים (פרונטלי), בשיעורים דרך המחשב (אונליין), או שירותים הכלולים בהם ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה ומפעילת השירות לא תישא באחריות לכל נזק ישיר או עקיף שייגרמו לך או למי מטעמך, או לכל צד שלישי אחר, לרבות כל הפסד, אובדן או הוצאה, הקשורים, או נובעים, במישרין או בעקיפין עם האתר, היישומון וכל תוכן ושירות הכלולים בהם ובכלל זאת מההסתמכות על המידע שמפרסמים מורים ו/או השיעורים הפרטיים המועברים על-ידם.

התכנים והשירותים ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. אתה מאשר בזאת כי בדקת את השירות ומצאת אותו מתאים לצרכייך ומטרותייך. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת השירות בגין תכונות התכנים והשירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם, הכללים הנוהגים לגביהם והתאמתם אליך ולצרכיך.

מפעילת השירות אינה מתחייבת כי לתכנים שתפרסם בשירות או באמצעותו תהיה היענות. מפעילת השירות אינה יכולה לדעת אילו תגובות (אם בכלל) תקבל בעקבות הפרסום ומי יגיב לתכנים שתפרסם ולכן לא תישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות כלשהי לתגובות הללו, לזהות הפונים אליך או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. מפעילת השירות לא תהיה אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בתכנים שיפורסמו על-ידך.
 

כל החלטה שתקבל ביחס לתכנים שהתפרסמו בשירות, או ביחס לשימוש בהם, היא באחריותך המלאה בלבד. מפעילת השירות אינה מתחייבת כי תכנים, מוצרים ושירותים של צדדים שלישיים, לרבות מורים, המתפרסמים בשירות, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. מפעילת השירות לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם. השימוש בשירותי ובתכני השירות הוא על אחריותך בלבד.
 

מפעילת השירות מעודדת אותך להתייחס בזהירות ובביקורתיות לתכנים שמתפרסמים באינטרנט, ובכלל זה תכנים שמפרסמים משתמשים בשירות, לרבות תגובות וביקורות על מורים, וכן תכנים שמפרסמים המורים עצמם. תכנים אלה אינם תחליף לייעוץ או לטיפול מקצועיים במקום בו הם נדרשים. לעיתים תכנים אלה משקפים גישה או דעה אישית מסוימת של הכותב ועל כן יש להתייחס אליהם בזהירות המתבקשת. אנו משתדלים שהמידע והתכנים שאנו מציגים לכם יהיה אמין ומדויק, אולם אין ביכולתנו להבטיח זאת.

מפעילת השירות אינה מתחייבת ששירותי ותכני השירות לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי מפעילת השירות או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכול, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל מפעילת השירות או אצל מי מספקיה.

מפעילת השירות לא תישא באחריות לכל נזק הנובע מאובדן פרטייך, המידע בחשבונך או לשיבוש בפרטים אלה – בין באופן מלא ובין חלקית, כתוצאה מכשל במערכות המחשוב שלך או של מפעילת השירות, או של מי מטעמה.

 

שיפוי

הנך מתחייב לשפות את מפעילת השירות, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה, בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה או אילו מהמסמכים המחייבים. בנוסף, תשפה את מפעילת השירות, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום בשירות, או באמצעות השירות, כתוצאה מקישורים שביצעת, או כל שימוש אחר שעשית בשירות.

 

אחריות צדדים שלישיים ליישומון

השימוש שלך ביישומון עשוי להיות כפוף להוראות חוזיות נוספות של צדדים שלישיים, המסדירות את השימוש בחנות המקוונת שממנה הורדת את היישומון, כגון Google Play. הוראות כאלה עשויות להיחשב גם כחוזה לטובת אותם צדדים שלישיים, אם הדבר נקבע כך באותן הוראות חוזיות נוספות של צדדים שלישיים. מכל מקום, אותם צדדים שלישיים אינם אחראים למתן תמיכה או תחזוקה ליישומון.

ההוראות שלהלן בסעיף זה חלות רק אם הורדת את היישומון מהאפ-סטור של אפל (Apple App Store), שאז אתה ומפעילת השירות מסכימים כי -

 • המסמכים המחייבים נכרתים בינך לבין מפעילת השירות, לא עם חברת .Apple Inc ("אפל"). אפל אינה אחראית ליישומון. במקרה של סתירה או אי-התאמה בין המסמכים המחייבים לבין תנאי השירות של האפ-סטור, הוראות תנאי השירות של האפ-סטור יגברו, אולם רק ביחס להוראות שנוגעות לאי-ההתאמה או לסתירה.
   
 • הרישיון שמוענק לך ביישומון מוגבל לרישיון שאינו ניתן להעברה, לעשות שימוש ביישומון בכל מוצרי iOS שבבעלותך או בשליטתך, על-פי תנאי השימוש (Usage Rules) הקבועים בתנאי השירות של האפ-סטור. עם זה, ניתן לגשת ליישומון ולהשתמש בו באמצעות חשבונות אחרים הקשורים בך, בדרך של Family Sharing.
   
 • במקרה של אי-עמידה באחריות מוצר כלשהו (אם אחריות כזו חלה), אתה רשאי להודיע לאפל ואפל תזכה אותך במחיר הורדת היישומון (אם שילמת עליו). אין לאפל אחריות מוצר אחרת מכל סוג שהוא ביחס ליישומון וכל הטענות, הפסדים, חבויות, נזקים, עלויות והוצאות המיוחסות לאי-עמידה באחריות המוצר (אם חלה), לא תהיה באחריות אפל.
   
 • אפל אינה אחראית לטענות שלך או של צד שלישי כלשהו ביחס ליישומון, לאחזקתך בו או לשימוש שלך בו, לרבות: (א) טענות בנוגע לאחריות מוצר; (ב) טענו לפיהן היישומון אינו עומד בדרישות חוקיות או רגולטוריות כלשהן; (ג) טענות הנובעות מחקיקת הגנת הצרכן או חקיקה דומה.
   
 • במקרה של טענת צד שלישי לפיה היישומון, אחזקתך בו או שימושך בו, מפר את זכויות הקניין הרוחני של צד שלישי, אפל לא תהיה אחראית לחקור, להגן, להתפשר או לסלק תביעות הפרה כאלה.
   
 • עליך לציית לכל הסכם תנאי שימוש של צד שלישי החלים עליך בקשר לשימושך ביישומון (למשל, אסור לך להפר את תנאי השירות של ספק התקשורת האלחוטית שלך בעודך משתמש ביישומון).
   
 • אפל וחברות-הבת שלה הם מוטבי צד-שלישי של תנאים אלה. בהסכמתך לתנאים אלה, לאפל תהיה הזכות (ותחשב כמי שקיבלה את הזכות) לאכוף את התנאים כלפיך, וזאת בתור מוטב צד שלישי לתנאים. אתה מצהיר כי: (א) אינך ממוקם במדינה הנתונה לאמברגו של ממשלת ארה"ב, או שסומנה על-ידי ממשלת ארה"ב כמדינה תומכת טרור; (ב) אינך מופיע ברשימת הגורמים הפסולים או מוגבלים של ממשלת ארה"ב.

 

שינויים בשירות והפסקת פעילות

מפעילת השירות רשאית לשנות מעת לעת את מבנה השירות, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים, התכנים ואפשרויות הפרסום בו ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך בשירות - והכול, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת השירות בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל תהיה רשאית מפעילת השירות להפסיק בכל עת את מתן השירותים, כולם או מקצתם, באופן זמני או קבוע. הנהלת השירות אף תהיה רשאית להפסיק מפעם לפעם את הפעילות בשירות לשם תחזוקה, תיקון, שדרוג ושיפור השירות. מפעילת השירות תפעל כמיטב יכולתה על-מנת לצמצם את פרקי הזמן שבמהלכם השירות לא יהיה פעיל. במידת האפשר, תפרסם מפעילת השירות הודעה בשירות על הפסקת השירותים זמן סביר מראש. עם הפסקת השירותים תחזיק מפעילת השירות את התוכן הכלול בשירות למשך זמן סביר נוסף ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

 

שינוי במסמכים המחייבים

מפעילת השירות רשאית לשנות מעת לעת את הוראות תנאי שימוש אלה וכל אחד מהמסמכים המחייבים. במידת האפשר ואם יבוצעו בתנאי שימוש אלה או במסמכים המחייבים שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר ו/או בממשק היישומון. הקישורים למסמכים המחייבים המוצבים בשירות יקשרו תמיד לנוסח העדכני של המסמכים המחייבים. המשך שימושך בשירות לאחר פרסום המסמכים המחייבים המעודכנים, מעיד על הסכמתך להם. אם אינך מסכים עם ההוראות החדשות במסמכים המחייבים, עלייך לחדול מלעשות כל שימוש בשירות.

 

דין וסמכות שיפוט

על השימוש באתר, ביישומון ובשירות יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהמסמכים המחייבים, הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב, ישראל.

 

המחאה

העבירה מפעילת השירות את זכויותיה והתחייבויותיה ביחס לשירות, או כל חלק מהם, לצד שלישי, תהיה היא רשאית להמחות גם את זכויותיה והתחייבויותיה, כולן או חלקן, לפי המסמכים המחייבים.

כמשתמש בשירות, בין אם הנך מורה ובין אם הנך תלמיד, אינך רשאי להמחות כל זכות או חיוב לפי המסמכים המחייבים וכן אינך רשאי לשעבד, להסב, למשכן, להשאיל או לתת זכויות כלשהן לכל צד שלישי בכל אלה. כל מעשה או מחדל בניגוד לאמור לעיל – בטלים.

 

פנה אלינו

מפעילת השירות מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכויותיהם של משתמשי השירות וכל צד שלישי אחר. אם אתה סבור כי פורסם בשירות תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, וכן במידה ויש לך כל שאלה, הצעה, תלונה ועוד, אנא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן, או באמצעות מנגנוני יצירת הקשר בגוף השירות, ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם.

 

עודכן לאחרונה: 31.05.2022